ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 10/10 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 25/2013

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα οικ.έτους 2014.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 20/4-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας και λέγει ότι σύμφωνα με το από 2-9-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πρέπει να στείλουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που αφορούν την δημοτική κοινότητα Βραχατίου, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικ.έτους 2014 και προτείνει τα εξής:
1)Ολοκλήρωση έργου ύδρευσης (σύνδεση με δεξαμενές Ζευγολατιού) και αλλαγή δικτύων όπου χρειάζεται.
2)Οδοποιϊα: υπάρχουν συνολικά 50δρόμοι που χρειάζονται πίσσα εκ των οποίων οι 15 χρήζουν άμεσης αποκατάστασης διότι βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές που έχουν προβλήματα με τα όμβρυα ύδατα. Οι ανωτέρω οδοί θα υποδειχθούν από τον Πρόεδρο.
3)Πεζοδρόμια: να γίνει κατασκευή πεζοδρομίων α)σε δύο σημεία της ΠΕΟ (από το νεκροταφείο έως το κλειστό γυμναστήριο και από το ύψος της οδού Βαλαωρίτου έως το ύψος της οδού Αλεξανδρουπόλεως), β)στην οδό Ι. Μπούλια και γ) στην ιδιοκτησία Στεργιόπουλου (λίγο πάνω από την Αγ.Παρασκευή).
4)Πεζόδρομος: από ποτάμι έως όρια Ασσου και από ιδιοκτησία Βουβουλούδα έως ιδιοκτησία Θεοδωράκη.
5)Χώροι στάθμευσης: α) χώρος ΟΣΕ επί της οδού Ελ.Βενιζέλου και ιδιοκτησία Καλλίρη επί της οδού Θ.Βασιλείου και β)ιδιοκτησία Διαμαντόπουλου-Μαρινάκου στην παραλία.
6)Επεμβάσεις μικρής κλίμακας: αυλάκια-γεφυράκια σε πολλούς δρόμους (με υπόδειξη του Προέδρου)
7)Ποταμός ΖΑΠΑΝΤΗΣ: 1)καθαρισμός 2)κατασκευή γέφυρας στο ύψος του υδατόπυργου, 3)προστατευτικά κάγκελα στις γέφυρες και σε διάφορα επικίνδυνα σημεία.
8)προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και ονομασίας οδών.
9)Αγορά νεκροταφείου
10)ΕΤΠΑΚΟ
11)Αλιευτικό Καταφύγιο
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλει εισήγηση με τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν το 2014 και να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικ.έτους 2014 όπως παρακάτω:

1)Ολοκλήρωση έργου ύδρευσης (σύνδεση με δεξαμενές Ζευγολατιού) και αλλαγή δικτύων όπου χρειάζεται.

2)Οδοποιϊα: υπάρχουν συνολικά 50 δρόμοι που χρειάζονται πίσσα εκ των οποίων οι 15 χρήζουν άμεσης αποκατάστασης διότι βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές που έχουν προβλήματα με τα όμβρια ύδατα. Οι ανωτέρω οδοί θα υποδειχθούν από τον Πρόεδρο.

3)Πεζοδρόμια: να γίνει κατασκευή πεζοδρομίων α)σε δύο σημεία της ΠΕΟ (από το νεκροταφείο έως το κλειστό γυμναστήριο και από το ύψος της οδού Βαλαωρίτου έως το ύψος της οδού Αλεξανδρουπόλεως), β)στην οδό Ι. Μπούλια και γ) στην ιδιοκτησία Στεργιόπουλου (λίγο πάνω από την Αγ.Παρασκευή).

4)Πεζόδρομος: από ποτάμι έως όρια Άσσου και από ιδιοκτησία Βουβουλούδα έως ιδιοκτησία Θεοδωράκη.

5)Χώροι στάθμευσης: α) χώρος ΟΣΕ επί της οδού Ελ.Βενιζέλου και ιδιοκτησία Καλλίρη επί της οδού Θ.Βασιλείου και β)ιδιοκτησία Διαμαντόπουλου-Μαρινάκου στην παραλία.

6)Επεμβάσεις μικρής κλίμακας: αυλάκια-γεφυράκια σε πολλούς δρόμους (με υπόδειξη του Προέδρου)

7)Ποταμός ΖΑΠΑΝΤΗΣ: 1)καθαρισμός 2)κατασκευή γέφυρας στο ύψος του υδατόπυργου, 3)προστατευτικά κάγκελα στις γέφυρες και σε διάφορα επικίνδυνα σημεία.

8)προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και ονομασίας οδών.

9)Αγορά νεκροταφείου

10)ΕΤΠΑΚΟ

11)Αλιευτικό Καταφύγιο

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact