ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 10/10 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 23/2013

ΘΕΜΑ : Περί ανάκλησης της αρ. 16/2013 απόφασης και χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών στην Καρβούνη Παναγιώτα του Αθανασίου.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 20/4-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το ανωτέρω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να συζητηθεί αυτό εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών του συμβουλίου:α)την υπ΄αρ. 15948/5-9-2013 αίτηση της Καρβούνη Παναγιώτας του Αθανασίου περί ανάκλησης της αρ. 16/2013 απόφασης και χορήγησης νέας προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», σε οίκημα ιδιοκτησίας Κουμή Βασιλείου που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Βραχάτι, β)το σχετικό διάγραμμα της περιοχής, γ)την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση στην ανωτέρω, προέγκρισης ίδρυσης της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-Ανακαλεί την αρ. 16/2013 απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, με την οποία είχε χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών στον Παπανίκο Νικόλαο-Μάρκο του Σωτηρίου.
2.-ΧΟΡΗΓΕΙ στην ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου, κάτοικο Κοκκωνίου, προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται επί της οδού Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο Βραχάτι, σε οίκημα ιδιοκτησίας Κουμή Βασιλείου, επειδή τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο του καταστήματος είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact