Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 11/14 Οκτωβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 35/2013

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την μίσθωση αγροτεμαχίου μετά γεώτρησης στη θέση

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 22/9-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγείται τη μίσθωση αγροτεμαχίου περίπου 100τ.μ. μετά υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΣΑΜΟΥΤΑΝΗ της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, η οποία να έχει πρόσβαση (σύνδεση) στο υδρευτικό δίκτυο του δήμου, για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και των όμορων τοπικών κοινοτήτων.
Το τοπικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται τη μίσθωση αγροτεμαχίου περίπου 100τ.μ. μετά υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΣΑΜΟΥΤΑΝΗ της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, η οποία πρέπει να έχει πρόσβαση (σύνδεση) στο υδρευτικό δίκτυο του

δήμου, για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και των όμορων τοπικών κοινοτήτων.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 35/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact