Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 7ης/08-05-2014 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 27/2014
Περίληψη: Περί απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τοποθέτηση ξαπλωστρών-ομπρελών το έτος 2014, μετά από δύο άγονες δημοπρασίες.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 113/02-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234,240,244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών ευρέθησαν παρόντες οι τρεις (3) ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1.-Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.-Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος
2.-Μερκούρη Παναγιώτα, τακτικό μέλος 2.-Δαληβίγκας Κων/νος , τακτικό μέλος
3.-Πολυζωΐδης Παναγιώτης (Υπολιμενάρχης), αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος φέρνει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λέγει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι με την αρ. 10/2014 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΞ2Π-60Ω) προβήκαμε στον καθορισμό τμημάτων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με δημοπρασία, για την τοποθέτηση ξαπλωστρών-ομπρελών το έτος 2014 και καθορίσαμε τους όρους της δημοπρασίας. Τα τμήματα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με αντάλλαγμα, έχουν αποτυπωθεί στο από 26-03-2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, και έχουν ονομασθεί ως : θέση Α, θέση Β, θέση Γ, θέση Δ, θέση Ε και θέση ΣΤ. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού (έδρα του Δήμου) και της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου (έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, η υπ΄αρ. 81/31-03-2014 Διακήρυξη Δημοπρασίας του Προέδρου του ΝΠΔΔ (με ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΞ2Π-ΔΟ7).
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Διακήρυξης , η δημοπρασία καθορίθηκε να γίνει στις 10/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 10.30π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονη να επαναληφθεί στις 17/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 10.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίσθηκε με την αρ. 9/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΞ2Π-ΔΞΓ).
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ.2, 236 παρ.1 και 192 παρ.1 του Ν.3463/2006, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η παραχώρηση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου το από 10/04/2014 Πρακτικό 1ο της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία της 10ης Απριλίου 2014 απέβη άγονη καθόσον δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, καθώς και το από 17/04/2014 Πρακτικό 2ο της επιτροπής , σύμφωνα με το οποίο ομοίως και η επαναληπτική δημοπρασία της 17ης Απριλίου 2014 απέβη άγονη.
Κατόπιν θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις τέσσερις (4) αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών το έτος 2014, για τις θέσεις Α, Β, Δ και Ε και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί τροποποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
4. την αρ. 10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΞ2Π-60Ω)
5. το από 26-03-2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω απόφασης
6. την υπ΄αρ. 81/31-03-2014 Διακήρυξη Δημοπρασίας του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΞ2Π-ΔΟ7)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ.2, 236 παρ.1 και 192 παρ.1 του Ν.3463/2006,
8. Τα πρακτικά 1ο και 2ο της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων που συνοδεύονται από δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο Βέλου-Βόχας και στο ΝΠΔΔ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το από 10 Απριλίου 2014 Πρακτικό 1ο και από 17 Απριλίου 2014 Πρακτικό 2ο της Επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων στη Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών το έτος 2014.
2. Την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 26-03-2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών το έτος 2014, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α΄ 400 τ.μ. 31-10-2014 4.000,00€
ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Β΄ 400τ.μ. 31-10-2014 4.000,00€
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ.-ΛΟΥΤΑΣ Β. Ο.Ε.) Δ΄ 400τ.μ. 31-10-2014 4.000,00€
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος(εκπρόσωπος της ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.) Ε΄ 400τ.μ. 31-10-2014 4.000,00€

Το ανωτέρω αντάλλαγμα (4.000,00 ευρώ για τον κάθε ένα δικαιούχο) επιβαρύνεται με κρατήσεις 3,6% υπέρ χαρτοσήμου ΟΓΑ (144,00 ευρώ) και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (120,00 ευρώ).
Η καταβολή του ανωτέρω ανταλλάγματος θα γίνει ως εξής: το 50% του ανταλλάγματος με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της εγκριτικής απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και το υπόλοιπο 50% σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα καταβληθούν την 20η ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.
Σε περίπτωση μη καταβολής του 50% του ανταλλάγματος με την έγκριση της παραχώρησης ή μη καταβολής έστω και μιας εκ των τριών δόσεων του υπόλοιπου 50% του ανταλλάγματος, η παρούσα θα ανακληθεί άμεσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ χωρίς καμία αποζημίωση του ανωτέρω.
Η παρούσα παραχώρηση γίνεται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζόδρομου αλλά και η προσέγγισή του προς την θάλασσα.
2 Οι ενδιαφερόμενοι θα διατηρούν τον χώρο που τους παραχωρήθηκε καθαρό και θα συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στους παραχωρούμενους χώρους ή αλλαγή χρήσης αυτών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εγκαταλείψουν την χρήση τους μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
5. Οι παραχωρούμενοι χώροι θα παραδοθούν στην προτέρα κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης στις 31/10/2014.
6. Οι παραχωρησιούχοι δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσουν ολικά ή μερικά το δικαίωμά τους σε άλλον ή να συνάψουν οποιαδήποτε σχέση γιαυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων δικαιώματος χρήσης χώρων.
7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής Ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγκαταλείψουν την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση.
8. Με μέριμνα των ενδιαφερομένων θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το ν. 734/77 (ΦΕΚ 319 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των παραχωρούμενων χώρων και κάθε μεταβολή αυτών από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλάσσιων εκτάσεων κ.λ.π.
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση των παραχωρησιούχων αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτούς, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
11. Απαγορεύεται στους παραχωρησιούχους να προβούν σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285) η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία).
13. Για την παρούσα απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
14. Οι χρήστες θα διατηρούν το χώρο καθαρό με δικά τους έξοδα. Υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στους παραχωρούμενους χώρους, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Επίσης έχουν την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στους παραχωρούμενους χώρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Μερκούρη Παναγιώτα
2.-Πολυζωΐδης Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact