Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13ης/19-08-2013 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 64/2013

Περίληψη: Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 174/14-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 & 244 παρ.4 του ν.3463/2006.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1)Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος
2)Δαληβίγκας Κων/νος , δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος 1)Μερκούρη Παναγιώτα, τακτικό
3)Πολυζωϊδης Παναγιώτης, Υπολιμενάρχης, τακτικό μέλος μέλος
4)Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λέγει ότι με την αρ. 1533/24467/24-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικ.έτους 2013 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ.
Στη συνέχει θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 13-08-2013 γραπτή εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας η οποία αναφέρει τα εξής:
«Για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2013 απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εγγραφές :
1. Από τον Κ.Α.Ε. 30.6262.03 με περιγραφή «Εργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων (παρτέρια – κράσπεδα κ.α.) χερσαίας ζώνης Δ.Λ.Τ.» μειώνεται το ποσό από 10.000,00€ σε 5.000,00€ καθώς οι 5.000,00€ αρκούν στον συγκεκριμένο Κ.Α. Επίσης από τον Κ.Α.Ε. 30.6662.02 με περιγραφή «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» αποδεσμεύεται όλο το ποσό των 10.000,00€ καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος Κ.Α.Ε. Τα ποσά των 5.000,00€ και 10.000,00€ αντίστοιχα που αποδεσμεύονται μεταφέρονται μέσω του Αποθεματικού ως συνολικό ποσό 15.000,00€ και ενισχύουν τον Κ.Α.Ε. 20.7135.01 με περιγραφή «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
2. Από τον Κ.Α.Ε. 00.6116 με περιγραφή «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» αποδεσμεύεται το ποσό των 1.000,00€ καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος Κ.Α.Ε. και μέσω του Αποθεματικού ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10.6634 με περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», ώστε να γίνει προμήθεια σάκων απορριμμάτων και από 1.000,00€ που είχε αρχικά ο Κ.Α.Ε. αυξάνεται σε 2.000,00€.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΩΛΗ»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προβαίνει στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ ως εξής:
1. Από τον Κ.Α.Ε. 30.6262.03 με περιγραφή «Εργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων (παρτέρια – κράσπεδα κ.α.) χερσαίας ζώνης Δ.Λ.Τ.» μειώνεται το ποσό από 10.000,00€ σε 5.000,00€ καθώς οι 5.000,00€ αρκούν στον συγκεκριμένο Κ.Α. Επίσης από τον Κ.Α.Ε. 30.6662.02 με περιγραφή «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» αποδεσμεύεται όλο το ποσό των 10.000,00€ καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος Κ.Α.Ε. Τα ποσά των 5.000,00€ και 10.000,00€ αντίστοιχα που αποδεσμεύονται μεταφέρονται μέσω του Αποθεματικού ως συνολικό ποσό 15.000,00€ και ενισχύουν τον Κ.Α.Ε. 20.7135.01 με περιγραφή «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
2. Από τον Κ.Α.Ε. 00.6116 με περιγραφή «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» αποδεσμεύεται το ποσό των 1.000,00€ καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος Κ.Α.Ε. και μέσω του Αποθεματικού ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10.6634 με περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», ώστε να γίνει προμήθεια σάκων απορριμμάτων και από 1.000,00€ που είχε αρχικά ο Κ.Α.Ε. αυξάνεται σε 2.000,00€.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Πολυζωϊδης Παναγιώτης
2.-Δαληβίγκας Κων/νος
3.-Τζαναβάρα Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Εορτασμός Αγίου Φανουρίου στο Βέλο

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact