Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13ης/19-08-2013 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 65/2013

Περίληψη: Περί αιτήσεως Αθανασίου Αικατερίνης για προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου για την εγκατάσταση αναπηρικού περιπτέρου.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 174/14-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 & 244 παρ.4 του ν.3463/2006.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1)Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος
2)Δαληβίγκας Κων/νος , δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος 1)Μερκούρη Παναγιώτα, τακτικό
3)Πολυζωϊδης Παναγιώτης, Υπολιμενάρχης, τακτικό μέλος μέλος
4)Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι με την αρ. 145/2008 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου, που εγκρίθηκε με την αρ. 5035/25-5-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η παραχώρηση στην Αθανασίου Αικατερίνη, χώρου Χ.Ζ.Λιμένα Βραχατίου έκτασης 4 τ.μ. στη γωνία των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά, για την εγκατάσταση περιπτέρου (αναπηρικό), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχομένου από 01/08/2008, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι της αρ. 3511.91/02/90/22-02-1990 εγκυκλίου του ΥΕΝ.
Στη συνέχεια με την αρ. 31/2010 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου, που εγκρίθηκε με την αρ. 1811/10-03-2010 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η μεταφορά του περιπτέρου βορειότερα σε νέα θέση που βρίσκεται εντός της Χ.Ζ.Λιμένα Βραχατίου, με τους ίδιους όρους της αρ. 145/2008 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής.
Κατόπιν ο Πρόεδρος λέγει ότι η εν λόγω παραχώρηση έχει λήξει την 01/08/2013 και θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 175/14-08-2013 αίτηση της Αθανασίου Αικατερίνης με την οποία ζητά την προσωρινή παραχώρηση χώρου έκτασης 4τ.μ. που βρίσκεται εντός της Χ.Ζ.Λιμένα Βραχατίου, (στον ίδιο χώρο όπως αυτός είχε καθορισθεί με την αρ. 31/2010 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου) και απεικονίζεται στο από Αύγουστο 2013 συνημμένο της αίτησης τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ευθυμίου Λιβάνη, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Τέλος θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 3283/27-6-2008 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου της Αθανασίου Αικατερίνης και προτείνει να παραχωρηθεί για δύο (2) έτη ο πιο πάνω αιτούμενος χώρος με μηνιαίο αντάλλαγμα 360,00 ευρώ, με την προϋπόθεση να τηρηθούν όλοι οι όροι της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Στη συγκεκριμένη παραχώρηση δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων».
Τέλος να ζητηθεί η λήψη γνώμης του Γ.Ε.Ν. και του ΥΠ.Α.Α.Ν. από τον Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, πριν την έγκριση της παρούσας απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2971/2001, την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την αρ. 175/14-8-2013 αίτηση της Αθανασίου Αικατερίνης μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος, την αρ.3283/27-6-2008 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την αρ. 175/14-08-2013 αίτηση της Αθανασίου Αικατερίνης με ΑΦΜ 044476210 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και κάτοχο της αρ. 3283/27-6-2008 άδειας εκμετάλλευσης αναπηρικού περιπτέρου, που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέλου-Βόχας (σύμφωνα με την αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του Υπ.Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και παραχωρεί σε αυτήν το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένος Βραχατίου έκτασης 4 τ.μ. για την εγκατάσταση αναπηρικού περιπτέρου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 19-8-2013 έως 19-8-2015) , έναντι μηνιαίου ανταλλάγματος 360,00 ευρώ το οποίο βαρύνεται με κρατήσεις (3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜ) και υπό την προϋπόθεση των παρακάτω όρων:

1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού αλλά και η προσέγγισή του προς την θάλασσα.
2 Η ενδιαφερόμενη θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρήθηκε καθαρό και θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
3. Η ενδιαφερόμενη θα έχει τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει η ενδιαφερόμενη να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
6. Η παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά της σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γιαυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων δικαιώματος χρήσης χώρων.
7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής Ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται η ενδιαφερόμενη να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση.
8. Με μέριμνα της ενδιαφερόμενης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το ν. 734/77 (ΦΕΚ 319 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλάσσιων εκτάσεων κ.λ.π.
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285) η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία).
13. Για την παρούσα απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.

Πριν την έγκριση της παρούσας απόφασης να ζητηθεί από τον Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η λήψη γνώμης του Γ.Ε.Ν. και του ΥΠ.Α.Α.Ν.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Πολυζωϊδης Παναγιώτης
2.-Δαληβίγκας Κων/νος
3.-Τζαναβάρα Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact