Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 11/14 Οκτωβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 31/2013

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (περιποίησης χεριών και ποδιών) στην Ανάγνου Νικολέττα.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 22/9-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών του συμβουλίου:α)την υπ΄αρ. 18285/11-10-2013 αίτηση της Aνάγνου Νικολέττας του Ανδρέα περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος περιποίησης χεριών και ποδιών, σε οίκημα ιδιοκτησίας Πούλου Σωτηρίου που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Βραχάτι, β)το σχετικό διάγραμμα της περιοχής, γ)την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση στην ανωτέρω, προέγκρισης ίδρυσης της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΧΟΡΗΓΕΙ στην ΑΝΑΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ανδρέα, προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (περιποίησης χεριών και ποδιών), σε οίκημα ιδιοκτησίας Πούλου Σωτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, επειδή τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο του καταστήματος είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 31/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact