Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 11/14 Οκτωβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 32/2013

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση για ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 22/9-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του συμβουλίου το αρ.17446/27-09-2013 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του δήμου, το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Με την υπ΄αρ. 16348/11-9-13 αίτησή της η Ευγενία Πολυζωγοπούλου ζητά βεβαίωση του δήμου ότι η εμφαινόμενη ως δημοτική οδός στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου Κορίνθου με ΚΑΕΚ 28018ΕΚ00228 δεν αποτελεί ιδιοκτησία του δήμου αλλά εσφαλμένα φαίνεται ως τέτοια στις κτηματολογικές εγγραφές. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε δεν ήταν δυνατή η διαπίστωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και συγκεκριμένα το υπ΄αρ. 22701/13-2-81 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σικυώνος Παν. Παναγόπουλου προκύπτει ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι δημοτική. Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και συγκεκριμένα τα υπ΄αρ. 000663/15-3-11 και 00813/28-3-11 κτηματογραφικά διαγράμματα, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη έκταση είναι δημοτική μεταβλητού πλάτους. Στο αρχείο της υπηρεσίας δεν υπάρχει καταχώρηση για την εν λόγω έκταση. Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά».

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επειδή από τα αρχεία του δήμου και την σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχετική παραχώρηση, η υπόθεση χρήζει νομικής διερεύνησης. Η κα Ευγενία Πολυζωγοπούλου θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Κτηματολογική Υπηρεσία για διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων προκειμένου να αποδείξει ότι η οδός δεν είναι δημοτική.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 32/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact