Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 11/14 Οκτωβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 33/2013

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την μείωση δημοτικών τελών ύδρευσης σε Α.ΜΕ.Α.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 22/9-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
λέγει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
Στο άρθρο 16 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Βέλου-Βόχας προβλέπεται ο καθορισμός μειωμένων τιμολογίων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που ανήκουν στις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη του συμβουλίου την από 9/10/2013 γραπτή εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου σύμφωνα με την οποία η Πλάκου Αφροδίτη του Γάκη με την υπ΄αρ. 12298/10-7-2013 αίτησή της ζητά να υπαχθεί σε μειωμένα τέλη ύδρευσης διότι έχει ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% σύμφωνα με την αρ. 09905/2012/6718 απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ και την αρ. 777/20-09-2013 βεβαίωση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν.Κορινθίας.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Πρόεδρου, έλαβε υπόψη την από 9/10/2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών ύδρευσης στην Πλάκου Αφροδίτη, κάτοικο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4, του άρθρου 83 παρ.3 και του άρθρου 202 του ν.3463/2006, καθώς και του άρθρου 16 του Κανονισμού Υδρευσης του Δήμου Βέλου-Βόχας, επειδή σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου είναι άτομο με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 33/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact