Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 11/14 Οκτωβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 34/2013

ΘΕΜΑ : Περί τροποποίησης της αρ. 3/2013 απόφασης για την ονομασία οδών.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 22/9-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τρία (3), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος, 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λέγει ότι με την αρ. 3/2013 απόφασή μας προβήκαμε στην ονοματοδοσία οδών της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάσθηκε από τον δήμο στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 του ν.3463/2006 που συγκροτήθηκε με την αρ. 2908/23-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αρ.4/8-7-2013 απόφαση της ανωτέρω επιτροπής, η αρ. 3/2013 απόφασή μας αναπέμπεται για αιτιολογία και διευκρινήσεις ως προς την ονομασία διάφορων οδών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αρ. 3/2013 απόφαση και την αρ. 4/8-7-2013 απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την αρ. 3/2013 απόφαση περί ονομασίας οδών στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου όπως παρακάτω:
ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΜΕΑΣ Α-ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΩΣ Ι.ΜΠΟΥΛΙΑ
Α19 ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ Β-ΑΠΌ Ι.ΜΠΟΥΛΙΑ ΕΩΣ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Β3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Β5 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Β7 ΠΑΝ.ΚΟΚΚΩΝΗ πρώην Πρόεδρος Κοιν. Βραχατίου (αποβιώσας)
Β10 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟY ΣΕΦΕΡΗ
Β11 ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ εκ παραδρομής δεν μπήκε στην πρώτη απόφαση (3/2013)

ΤΟΜΕΑΣ Γ-ΑΠΌ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
Γ2 ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ πρώην Πρόεδρος Κοιν.Βραχατίου (αποβιώσας)
Γ3 Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ πρώην Πρόεδρος Κοιν.Βραχατίου (αποβιώσας)
Γ4 ΑΠΟΣΤ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ιατρός αποβιώσας με μεγάλη κοινωνική προσφορά
Γ5 ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ δωρήτρια ακίνητης περιουσίας
Γ6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΟΥΒΑ πρώην Αντ/δρος Κοινότητας Βραχατίου (φαρμακοποιός με μεγάλη κοινωνική προσφροά)
Γ10 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ( ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ )
Γ11 ΧΑΛΕΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ (ΓΛΥΠΤΗΣ)
Γ12 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ Κ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
Γ13 ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ (Το όνομα ΝΕΦΕΛΗΣ μέσα στην παρένθεση μπήκε εκ παραδρομής)
Γ15 ανευ ονομασίας ΕΦΕΣΣΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ Δ-ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΠΕΟ(ΣΑΜΟΥΤΑΝΗ)
Δ28 ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ
Δ33 ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ
Δ35 ΒΑΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ37 ΕΥΖΩΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Δ38 ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Δ39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
Δ40 Α.ΖΙΟΥΒΑ ΑΡΓΟΥΣ
Δ42 Κ.ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
Δ46 ΔΙΑΓΟΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ Ε-ΑΠΌ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΠΕΟ ΕΩΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ε8 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Ε9 Κ.ΚΑΛΠΑΞΗ αποβιώσας φαρμακοποιός με μεγάλη κοινωνική προσφορά
Ε10 ΚΡΟΚΙΔΑ ΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ-ΑΠΌ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤ1 ΙΚΑΡΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΤ6 ΠΛ.ΠΑΝ.ΘΕΛΕΡΙΤΗ αποβιώσας ιατρός με μεγάλη κοινωνική προσφορά
ΣΤ13 Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ
ΣΤ15 ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ Γ13 ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ13
ΣΤ18 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΣΤ19 Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ αποβιώσας Πρόεδρος Κοινότητας για πολλές τετραετίες και με μεγάλη κοινωνική προσφορά
ΣΤ20 ανευ ονομασίας ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
ΣΤ21 άνευ ονομασίας ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΣΤ22 άνευ ονομασίας ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΣΤ23 άνευ ονομασίας ΠΛΑΤΕΙΑ Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ (πρώην Πρόεδρος Κοινότητας με μεγάλη κοιν.προσφορά)

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ

Ε7 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΟΥΝΤΡΗ (αποβιώσας Δήμαρχος Βέλου-Βόχας)

Ως προς τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 3/2013 απόφαση.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 34/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact