Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 9/6 Αυγούστου 2013

Αριθμός Απόφασης : 22/2013

ΘΕΜΑ : Καταγγελία για την μη αποκομιδή απορριμμάτων στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 6η του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος

Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την

αρίθ. 16/6-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας

Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του

Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα τέσσερα (4), ο κ.Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Δήμητρα Χάτσου-Κολοκοντέ, 3)Γρηγόριος Παπούλιας, 4)Ευθύμιος Λιβάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Βλάχος.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 1ο θέμα της ημερήσιας και λέγει ότι μετά από προφορική συμφωνία που είχα με τον Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας του Δήμου Βέλου-Βόχας κ. Κ.Τσάτσαρη και του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας Καθαριότητας κ. Χελιδώνη που έγινε στις

24/07/2013, συμφωνήσαμε να γίνεται κάθε ημέρα αποκομιδή των απορριμμάτων στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, επειδή ο πληθυσμός

υπερτριπλασιάζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από παραθεριστές, η δε παραλία παρουσιάζει μεγάλη κίνηση λόγω των πολλών

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Λόγω δε οικονομικής αδυναμίας του δήμου να συντηρήσει

τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, με δαπάνες του Προέδρου τέθηκε σε λειτουργία το ένα απορριμματοφόρο αυτοκίνητο και έτσι έγινε η ανωτέρω

συμφωνία.

Επειδή η συμφωνία σήμερα δεν τηρείται και η κατάσταση με τα σκουπίδια έχει φθάσει στο απροχώρητο, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε

καταγγελία κατά των αρμοδίων υπηρεσιών.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ.Βραχατίου υποβάλει την έντονη δυσαρέσκειά του και καταγγέλλει τις αρμόδιες υπηρεσίας του δήμου για την μη τήρηση

της συμφωνίας για την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, αλλά και γενικά για την μη έγκαιρη

αποκομιδή των απορριμμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει μεγάλη προσέλευση παραθεριστών στην παραλιακή ζώνη του δήμου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στην εξώθυρα του δημοτικού καταστήματος Βραχατίου και

Ζευγολατιού.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2013.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
3)Δ.ΧΑΤΣΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact