Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου (προέγκριση ίδρυσης τροφίμων και ποτών στην Παπασωτηρίου Βασιλική του Δημητρίου)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
αριθ. 12/04 Δεκεμβρίου 2013

Αριθμός Απόφασης : 37/2013

ΘΕΜΑ : Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών στην Παπασωτηρίου Βασιλική του Δημητρίου.

Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 24/27-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Δαληβίγκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα και τα πέντε (5), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1)Γεώργιος Δαληβίγκας (Πρόεδρος), 2)Γρηγόριος Παπούλιας, 3)Ευθύμιος Λιβάνης, 4)Γεώργιος Βλάχος και 5) Δήμητρα Χάτσου-Κολικοντέ.
ΑΠΟΝΤΕΣ : κανείς.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών του συμβουλίου:α)την υπ΄αρ. 21192/26-11-2013 αίτηση της Παπασωτηρίου Βασιλικής του Δημητρίου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με δυνατότητα παρασκευής καφέ), σε οίκημα ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Μαρίας και Γεωργίου Παπανικολάου που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (έναντι Αστυνομικού Τμήματος Βραχατίου) στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, β)το σχετικό διάγραμμα της περιοχής, γ)το από 1.12.2010 μισθωτήριο στο οποίο ορίζεται η χρήση του μίσθιου σε πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου με δυνατότητα παρασκευής καφέ, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση στην ανωτέρω προέγκρισης ίδρυσης της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΧΟΡΗΓΕΙ στην Παπασωτηρίου Βασιλική του Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με δυνατότητα παρασκευής καφέ), σε οίκημα ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Μαρίας και Γεωργίου Παπανικολάου που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (έναντι Αστυνομικού Τμήματος) στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, επειδή τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο του καταστήματος είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-12 τ.Β) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β΄).

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 37/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 1)Ε.ΛΙΒΑΝΗΣ
2)ΓΡ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
3)Γ.ΒΛΑΧΟΣ
4)Δ.ΧΑΤΣΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact