Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ : 9ΥΟ3Ω9Π-72Π

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ζευγολατιό 02.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                  Αριθμ. Αποφ.:  03

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Email : bacoli@vochas.gov.gr

Τηλ. 2741360520

              ΑΠΟΦΑΣΗ  3/2024

                        Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου &

                   Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέλου- Βόχας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.883 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, ένας (1) Αντιδήμαρχος για το καταργούμενο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και δύο (2)  άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. A. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπουτσιούκο Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής με αντιμισθία, με θητεία από 01.2024  μέχρι 30.06.2026,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

– Αρμοδιότητες Γραφείου Έργων Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης (παρ. Β3 του αρ.13 του ΟΕΥ)

– Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ήτοι :

 1. Αρμοδιότητες Γραφείου Περιβάλλοντος (παρ. Α1 έως και Α18 του άρθ. 14 του ΟΕΥ)
 2. Αρμοδιότητες Γραφείου Πρασίνου (παρ. Α2 του άρθ. 14 του ΟΕΥ)
 3. Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (παρ. Β του άρθρου 14 του ΟΕΥ)

 

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι :

 • Τη μέριμνα επί των αιτημάτων τακτοποίησης / διευθέτησης σε θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
 • Τη μέριμνα για τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης και καθαριότητας.
 • Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

Α. Την Καθαριότητα και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, των δημοτικών και κοινοτικών οδών, των δημοτικών κοιμητηρίων, των παιδικών χαρών, των χώρων των λαϊκών αγορών, του προσωπικού καθαριότητας των Σχολικών Κτιρίων, των ακτών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
 • τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων καθαριότητας.
 • Την εφαρμογή και βελτίωση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου
 • Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών.
 • Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και ρεμάτων.
 • τον οδοκαθαρισμό και των καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων.
 • Την ευθύνη κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
 • Την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης/αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.) , καθώς και για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
 • Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 • Β. Το Περιβάλλον και συγκεκριμένα:
 • Την μέριμνα για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
 • Τον έλεγχο και την εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Τη διαχείριση και την προστασία δημοτικών χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες,
  παρτέρια, κόμβοι, νησίδες) και δενδροστοιχιών μέσα στα όρια του Δήμου.
 • Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
 • Το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου.
 • Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και
  αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αμαξοστασίου.
 • Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στον τομέα του.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος.

Β.  Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact