Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ : 9ΝΗΟΩ9Π-Υ9Φ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ζευγολατιό 02.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 07

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Email : bacoli@vochas.gov.gr

Τηλ. 2741360520

              ΑΠΟΦΑΣΗ  7/2024

                        Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου &

                   Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέλου- Βόχας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.883κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, ένας (1) Αντιδήμαρχος για το καταργούμενο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και δύο (2)  άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει την δημοτική σύμβουλο κα. Δημητρίου Μαρία  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης με αντιμισθία,  με θητεία από 02.01.2024  μέχρι 30.06.2026,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

–  Αρμοδιότητες του Γραφείου Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (παρ. Γ3 του αρ.11 του ΟΕΥ)

 

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι :

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:
 • Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 • Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ
 • Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Διαμόρφωση στρατηγικής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση συστημάτων ΤΠΕ.
 • Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
 • Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.
 • Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
 • Την ένταξη του δήμου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Την εισήγηση για την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λειτουργικών προγραμμάτων.
 • Ψηφιοποίηση των Δικτύων ύδρευσης και άρδευσης και του περιουσιολογίου του δήμου.
 • Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Την εποπτεία λειτουργίας των Social Media του δήμου Βέλου-Βόχας
 • Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Την διαχείριση και λειτουργία του εικονικού ψηφιακού μουσείου Κορινθιακής σταφίδας.

Στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται επίσης:

 • Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών
 • Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών
 • Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών
 • Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στον τομέα του.

 

 

Η Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κα. Παπαλέκα Ελευθερία.

Β.  Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση της Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact