Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ : 9Α30Ω9Π-ΥΣ6

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ζευγολατιό 02.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 04

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Email : bacoli@vochas.gov.gr

Τηλ. 2741360520

              ΑΠΟΦΑΣΗ  4/2024

                        Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου &

                   Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέλου- Βόχας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.883κατοίκους.
  6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, ένας (1) Αντιδήμαρχος για το καταργούμενο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και δύο (2)  άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει την δημοτική σύμβουλο κα. Παπαλέκα Ελευθερία  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής με αντιμισθία,  με θητεία από 02.01.2024  μέχρι 30.06.2026,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της  μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

–  Αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

– Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  (αρ.10 του ΟΕΥ).

 

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι :

Έχει την ευθύνη, εποπτεία και τον σχεδιασμό, όλων των δράσεων, την ευθύνη των οποίων είχε το ΝΠΔΔ , «Ανέλιξη», το οποίο δια νόμου καταργήθηκε.

*  Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Κοινωνικής Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων β) Κοινωνικών Δομών  (ΤΕΒΑ , Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο και των πάσης φύσεως εθελοντικών δομών που αναδεικνύονται) σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

* Τη μέριμνα για τη λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασία Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

*  Τη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

*  Την ευθύνη θεμάτων κοινωνικής μέριμνας και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

* Τη μέριμνα δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων εθελοντισμού.

* Την λειτουργία των παιδικών σταθμών

*  Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

*  Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
*  Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό, όλων των πράξεων που αφορούν την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης και λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου.

*  Το συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών και προγραμμάτων του Δήμου για την παιδεία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 

Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.

Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Υγειονομικής Πρόληψης και Επιδομάτων και εν γένει θεμάτων που άπτονται της υγείας, αναλαμβάνοντας και το συντονισμό της διαχείρισης επιδημιών
*  Την ευθύνη και εποπτεία των διεργασιών εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διαχείριση της τράπεζας αίματος του Δήμου.

*  Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.

Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

*  Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Πολιτισμού και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και β) Λειτουργικής Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποδομών.

* Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκδηλώσεων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τους φορείς του δήμου

*  Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ετήσιων φεστιβάλ και πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων του Δήμου.

*  την μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής και εθνικής με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κ.λπ.
*  Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.
*  Την ευθύνη υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων πολιτισμού.
*  Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

. Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις,εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στον τομέα του.

 

 

Η Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Ραπανάκη Βασιλική.

Β.  Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση της Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων της.

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact