Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ : ΨΘΤ5Ω9Π-ΞΔΚ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ζευγολατιό 02.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 02

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Email : bacoli@vochas.gov.gr

Τηλ. 2741360520

              ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2024

                        Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου &

                   Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέλου- Βόχας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.883 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, ένας (1) Αντιδήμαρχος για το καταργούμενο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και δύο (2)  άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. A. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών άνευ αντιμισθία, με θητεία από 01.2024  μέχρι 30.06.2026,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

– Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρ.12 του ΟΕΥ)

 

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι :

 • Η εποπτεία και η ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλου-Βόχας και συγκεκριμένα των τμημάτων:
 • Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
 • Εσόδων και Περιουσίας
 • Προμηθειών
 • Ταμείου
 • Μισθοδοσίας

Ειδικότερα :

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων,
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Δημοτική Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
 • Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 • Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της.
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης – την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 • Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων και γενικά τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
 • Την εποπτεία είσπραξης παντός εσόδου και τέλους και ενδεικτικά εσόδων που αφορούν τα τέλη από πλατείες, πεζοδρόμια, τέλος επισιτισμού, έσοδα βοσκής, έσοδα εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και άδειες οικοδομών.
 • Την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
 • Αρμοδιότητες σε θέματα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:
 • Τις αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου, με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη, την οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική πολιτική.
 • Την συνεργασία με τα Δίκτυα Πόλεων, την αναπτυξιακή της ΠΕΔ και κάθε άλλο φορέα που θα μπορεί να διευκολύνει το ανωτέρω έργο.
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνεργασία με το λιμενικό ταμείο δήμου Βέλου-Βόχας.
 • Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στον τομέα του.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ραχανιώτης Νικόλαος.

Β.  Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact