Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ : 9ΘΥ9Ω9Π-Ω9Ο

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ζευγολατιό 02.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 05

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Email : bacoli@vochas.gov.gr

Τηλ. 2741360520

              ΑΠΟΦΑΣΗ  5/2024

                        Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου &

                   Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέλου- Βόχας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.883κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, ένας (1) Αντιδήμαρχος για το καταργούμενο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και δύο (2)  άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει την δημοτική σύμβουλο κα. Ραπανάκη Βασιλική  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, με αντιμισθία,  με θητεία από 02.01.2024  μέχρι 30.06.2026,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

– Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (αρ.13 του ΟΕΥ)

 

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι :

 • Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως, την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 • Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών , κόμβων και διαβάσεων κ.τ.λ)
 • Κτιριακά έργα
 • Υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία
 • Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Επέκταση , συντήρηση, επισκευή και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των χώρων του Δήμου.
 • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Χωροταξία, Πολεοδομικό Σχεδιασμό, Υπηρεσία Δόμησης και ιδίως:
  Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
  • Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών.
  • Των Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων.
  • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
  κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των
  αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Έλεγχο κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και επιβολής προστίμων..
 • Αναθεώρηση και οικοδόμηση οικοδομικών αδειών (Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών , αν απαιτείται)

 

      Κλιματικής Ουδετερότητας

 • Διαμόρφωση στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.
 • Υλοποίηση δράσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030.
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για την μετάβαση της περιοχής μας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.
 • Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
 • Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
 • Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων
 • Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις,εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στον τομέα του

 

Η Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Παπαλέκα Ελευθερία.

Β.  Η  ανωτέρω Αντιδήμαρχος δύνανται να τελεί πολιτικούς γάμους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982.

Γ. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση της Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Ε. Η παρούσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact