«Δημιουργία εικονικού Μουσείου  Δήμου Βέλου Βόχας για τη συμβολή της κορινθιακής σταφίδας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ΥΠΟΕΡΓΟ: Δημιουργία περιεχομένου και εφαρμογών ψηφιακού μουσείου»

«Δημιουργία εικονικού Μουσείου  Δήμου Βέλου Βόχας για τη συμβολή της κορινθιακής σταφίδας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

ΥΠΟΕΡΓΟ: Δημιουργία περιεχομένου και εφαρμογών ψηφιακού μουσείου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ s ΚΗΜΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50.000,00€
ΦΠΑ 24%: 12.000,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 62.000,00€
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

(άρθρο 27 & 121 Ν.4412/2016)

 

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Βόχα αποτελεί το πιο δυναμικό γεωργικό τμήμα του Νομού Κορινθίας και το ευφορότερο κομμάτι της. Η ευφορία αυτής της μικρής πεδιάδας επισημαίνεται ήδη την εποχή του Βυζαντίου. Στους αρχαίους χρόνους άνηκε στην πόλη της Σικυώνας (Σικυώνιο πεδίο), σε μεσαιωνικές πηγές αναφέρεται με το όνομα της Κορίνθου, το οποίο διατήρησε και κατά την Ενετοκρατία, παράλληλα με το νεότερο «Βόχα». Οι πηγές αναφέρουν ότι ευδοκιμούσαν ελιές, οπωροφόρα δέντρα κ.α. αλλά κυρίως αμπέλια. Ενδεικτικά αναφέρεται  για τη Βόχα «κατάφυτη από αμπέλια και ελιές και εκεί βρίσκονται μισά από τα χωριά του δήμου». Για αυτή η ιδιαιτερότητα της περιοχής, πολλοί αποκαλούσαν την περιοχή της Βόχας «χρυσότοπο», την καθιστούσε πόλο «οικονομικής έλξης» και κατά την Τουρκοκρατία στη Βόχα υπήρχε αρκετά το τουρκικό στοιχείο.

Η περιοχή που σήμερα ανήκει στο δήμο Βέλου – Βόχας, ήταν και είναι έως σήμερα μια από τις βασικές περιοχές σταφιδοπαραγωγής και ο ρόλος της σταφίδας στην Επανάσταση ήταν εξέχουσας σημασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές αναφορές όπου ο Γέρος του Μοριά περιμένει σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους σκοπούς του Αγώνα από την πώληση της σταφίδας της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου θα εστιάσουμε σε όλες τις χρονικές περιόδους που αφορούν στην σταφίδα, από την Αρχαία Ελλάδα ως σήμερα. Το κύριο βάρος θα δοθεί στην περίοδο της Επανάστασης και τον 18ο  αιώνα. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά η καλλιέργεια, τα εργαλεία, η διαδικασία αποθήκευσης, η πώληση, η μεταφορά και αναλυτικά οι οικονομικοί δείκτες. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην πληροφορία από τα οθωμανικά φορολογικά αρχεία (κατάστιχα) αλλά και τις αφηγήσεις από τους περιηγητές της εποχής.

 

Η διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αποθέματος παρουσιάζει τις εξής προκλήσεις:

Τα σωζόμενα στοιχεία της οθωμανικής περιόδου είναι λιγοστά με μεγάλη διασπορά. Πολλά έχουν χαθεί προ πολλού και είναι γνωστά μόνο μέσα από τεκμήρια.

Στον αντίποδα, η ανάδειξη της πληροφορίας έχει το πλεονέκτημα ενός επαρκούς όγκου άυλης πληροφορίας. Μια πλειάδα στοιχείων, αφηγήσεων από Ευρωπαίους περιηγητές, ιστορική πληροφορία προερχόμενη από τα Οθωμανικά αρχεία της εποχής, αλλά και σύγχρονες τεχνολογίες αναπαράστασης, παρέχουν το κατάλληλο υλικό, ώστε να είναι εφικτή η «αναδόμηση» των ιστορικών ενοτήτων. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών παρέχει τη δυνατότητα, ώστε το σύνολο αυτής της πληροφορίας να μπορεί να μεταδοθεί με άμεσο κι εύληπτο τρόπο στον επισκέπτη.

Προκύπτουν έτσι μια σειρά από ευκαιρίες για την περιοχή: Αφενός μπορεί να αναδειχτεί ένας νέος θεματικός άξονας με επίκεντρο την ιστορία της περιοχής,  ο οποίος ενδεχόμενα θα παροτρύνει τους επισκέπτες να κινηθούν και πέρα από τα όρια της «πεπατημένης» τουριστικής ζώνης. Αφετέρου δύναται να συμβάλλει στην αναγνώριση της αξίας πολιτιστικών αγαθών της  Ελλάδας και στην ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προστασία και ανάδειξή τους.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας και της σημασίας της σταφίδας για την περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, με έμφαση στην περίοδο της Επανάστασης, αναδεικνύοντας την σημασία της κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά κ.α.  Περιλαμβάνει υπηρεσίες για την έρευνα και τεκμηρίωση υλικού, την δημιουργία ψηφιακού υλικού, την δημιουργία ενός ψηφιακού Μουσείου όπου θα παρουσιάζονται η καλλιέργεια, η τυποποίηση, η μεταφορά της σταφίδας κ.α.

Η συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του έργου, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός τέτοιου φάσματος ψηφιακών εφαρμογών απαιτεί αυξημένες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και χρήση ψηφιακών και τεχνολογικών μέσων που ο Δήμος δεν διαθέτει.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία απαιτεί εξιδεικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς της πληροφορικής, όπως η σχεδίαση, υλοποίηση και τεκμηρίωση βάσεων δεδομένων καθώς και η χρήση και διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού, που η υπηρεσία δεν διαθέτει.

Το προσωπικό των αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου στελεχώνεται από μικρό αριθμό ατόμων. Η έκταση, η πολυπλοκότητα, η γνώση τεχνολογιών πληροφορικής και οι εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου δεν μπορούν να καλυφθούν από την υπάρχουσα στελέχωση και δομή του Δήμου.

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας και της σημασίας της σταφίδας για την περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα με έμφαση στην περίοδο της Επανάστασης, αναδεικνύοντας την σημασία της κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά κ.α.  Περιλαμβάνει υπηρεσίες για την έρευνα και τεκμηρίωση υλικού, την δημιουργία ψηφιακού υλικού, την δημιουργία ενός ψηφιακού Μουσείου όπου θα παρουσιάζονται η καλλιέργεια, η τυποποίηση, η μεταφορά της σταφίδας κ.α. Περιλαμβάνει εργασίες για την έρευνα και τεκμηρίωση υλικού, την δημιουργία ψηφιακού υλικού, την δημιουργία μιας σύγχρονης Δικτυακής Πύλης. Η πρώτη ενότητα αφορά την έρευνα και τεκμηρίωση, η δεύτερη τη δημιουργία ψηφιακού μουσείουΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας «Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Τ.Π.Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης (παροχής υπηρεσίας) ανέρχεται στο ποσόν των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (50.000,00€), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.A. (24%) ποσού ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (12.000€). Ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (62.000,00€).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Προηγούμενη ανάρτηση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact