ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Βραχάτι 20/05/2013

Ν.Π.Δ.Δ.:                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Αρ.Πρωτ.: 80

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4/2013

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ :ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄)

• Τις διατάξεις του ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄)

• Τις διατάξεις του ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄)

• Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων»

• Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

• Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77-Α΄) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

• Την αρ. 8/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» περί έγκρισης κανονισμού ρύθμισης κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ.Λ.Βραχατίου αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

• Την αρ. 39/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ», περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81,

• Την αρ. 47/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» : «περί καθορισμού των χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το έτος 2013, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με δημοπρασία και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.- Καθορίζει τους χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου η απλή χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με δημοπρασία για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το έτος 2013, ως εξής:

1)Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. που θα αναφέρεται στο εξής ως «θέση Α» όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βέλου-Βόχας που συνοδεύει την παρούσα απόφαση

2)Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. που θα αναφέρεται στο εξής ως «θέση Β» όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βέλου-Βόχας που συνοδεύει την παρούσα απόφαση

3)Τμήμα έκτασης 500τ.μ. που θα αναφέρεται στο εξής ως «θέση Γ» όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βέλου-Βόχας που συνοδεύει την παρούσα απόφαση

4)Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. που θα αναφέρεται στο εξής ως «θέση Δ» όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βέλου-Βόχας που συνοδεύει την παρούσα απόφαση

Β.- Την παραχώρηση των ανωτέρω τμημάτων με πλειοδοτική δημοπρασία.

Γ.- Καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας στο Βραχάτι την 31του μηνός Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα από 11.00π.μ. έως 11.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε περίπτωση δε που αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την 7η Ιουνίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα από 11.00π.μ. έως 11.30π.μ.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι την 30/09/2013.

Κατώτατο όριο τιμήματος (ελάχιστο όριο πρώτης προσφορας) ορίζεται ενιαίο τίμημα ύψους δέκα (10) ευρώ ανά τ.μ. για τις θέσεις Α, Β, Γ, Δ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, δηλαδή: για τις θέσεις Α, Β, Γ, και Δ , ήτοι 500,00 ευρώ.

Η εγγύηση αυτή μετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης θα αντικατασταθεί με άλλη ίσου ποσού με το ένα δέκατο (1/10) του τιμήματος που επιτεύχθηκε, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Επίσης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση περί του ασκούμενου επαγγέλματος καθώς και δημοτική ενημερότητα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη του διαγωνισμού στην επιτροπή δημοπρασίας στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και τον αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο.

Δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής συμμετοχής στη δημοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού. Επίσης όσοι συμμετέχουν στη δημοπρασία σας εγγυητές, μπορούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία ως εγγυητές μόνο για έναν πλειοδότη. Κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στο χώρο που διενεργείται η δημοπρασία μόνο ο ενδιαφερόμενος και ο αντίστοιχος εγγυητής του.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδόχως σε κάθε επόμενο πλειοδότη και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ολοκληρία υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

Το τίμημα θα καταβληθεί ως εξής: το 50% με την έγκριση της απόφασης κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας και το υπόλοιπο 50% σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (την 20η εκάστου μηνός).

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τα όρια του χώρου που του παραχωρήθηκε να τον προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να τον διατηρεί καθαρό και σε καλή κατάσταση.

Με την λήξη της σύμβασης ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή παραχώρηση χρήσης καθώς και έγγραφη παραχώρηση του χώρου από τον τελευταίο πλειοδότη.

Η ακριβής οριοθέτηση επί του εδάφους θα γίνεται με ειδικούς πασσαλοδείκτες με ευθύνη του ΝΠΔΔ.

Η παραχώρηση γίνεται για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένα εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στους παραχωρούμενους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ. στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης). Στις κατασκευές διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

Στους παραχωρούμενους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ως «σέτ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ΄ελάχιστον επιφάνεια 6,0τ.μ. και το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ομπρελών-ξαπλωστρών και της ακτογραφμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους δέκα (10) μέτρων ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 10 μέτρα). Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης τα ανωτέρω απομακρύνονται από το χώρο χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου. Όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις έδρασης που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση μετακίνησης ή μεταφοράς τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΝΠΔΔ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Mήνυμα Δημάρχου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact