Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βέλου Βόχας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΨΜ4ΦΩ9Π-ΔΚΧ)

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βέλου Βόχας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584.2007 όπως ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 13 έως 22 Δεκεμβρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προσωπικού του Δήμου (Γ. Παπανδρέου 23) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact