Διακήρυξη για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Κ. Βραχατίου και τις Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων κλπ για το έτος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό 23 Απριλίου 2014.-
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 6883

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ Κ.Λ.Π.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

(Κατεβάστε την διακήρυξη σε μορφή .pdf)

Ο Δήμαρχος Βέλου -Βόχας διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του άρθ. 192 του Ν.3463/2006 η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Κ. Βραχατίου και τις Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας, αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση στρωμνών και ξαπλώστρων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2014, με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

-Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω:

  • ▪ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του συμμετέχοντος [αν είναι φυσικό πρόσωπο] και του εγγυητή του.
  • ▪ Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία και έγγραφο νομιμοποίησης του συμμετέχοντα.
  • ▪ Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος.
  • ▪ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος περί του ασκούμενου επαγγέλματος και ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • ▪ Εγγυητική Επιστολή [ όπως αναφέρεται στo άρθρο 4 ].
  • ▪ Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος.
  • ▪ Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος.
  • ▪ Οι συμμετέχοντες να μην έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη [σε Κτηματική και Δήμο για τον αιγιαλό].

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής συμμετοχής στη δημοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού.
Επίσης όσοι συμμετέχουν στη δημοπρασία σαν εγγυητές, μπορούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία σαν εγγυητές μόνο για έναν πλειοδότη.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

ΑΡΘΡΟ 2
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στο Ζευγολατιό την 7η Μαϊου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 έως 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για τις παρακάτω θέσεις.
Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη την πρώτη φορά θα επαναληφθεί στις 14 Μαϊου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 έως 13:00.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι θέσεις είναι:
1.- Για τη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου :

► Θέση Α΄, τμήμα έκτασης εκατόν είκοσι (120 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της παιδικής χαράς και σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Γεωργίου Διονύσιου του Χαραλάμπους, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
► Θέση Β’ , τμήμα έκτασης εκατόν πενήντα (150 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και δυτικά του πεζόδρομου, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
► Θέση Γ’ , τμήμα έκτασης εκατόν πενήντα (150 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Βουβουλούδα, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
► Θέση Δ’ , τμήμα έκτασης εκατό (100 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια και σε ευθεία προέκταση της οικοδομής ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
► Θέση Ε΄, τμήμα έκτασης εκατό (100 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και σε ευθεία γραμμή με την οικοδομή Βουβουλούδα [δυτικά της θέσης Β και ανατολικά της θέσης Γ, με ελεύθερους διαδρόμους μεταξύ των θέσεων Β και Γ πλάτους 5 μέτρων], για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
► Θέση ΣΤ’ , τμήμα έκτασης πενήντα (50 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Σταμάτη που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Επίσης προτείνεται:
2.- Για την Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου, τμήμα έκτασης εξήντα (60 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Αύρας έναντι του δημοτικού πάρκινγκ και σε ευθεία προβολή με το ξενοδοχείο «RAFAELA», για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
3.- Για την Τοπική Κοινότητα Νεράντζας, τμήμα έκτασης σαράντα (40 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται σε ευθεία προβολή του καφενείου ιδιοκτησίας Γ. Δημόπουλου (βορειοανατολικά των οικιών Παλαμίδη και Συρίγου), για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται αποκλειστικά για το έτος 2014.

ΑΡΘΡΟ 3
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφορά

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ενιαίο τίμημα δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για τις θέσεις της Δ.Κ. Βραχατίου και δώδεκα (12,00€) ευρώ για τις υπόλοιπες θέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 4
Εγγυητική επιστολή

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή σαν εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή:
Για τη Δ.Κ. Βραχατίου :
Α)Για τη θέση Α, 180,00 ευρώ, Β)Για τη θέση Β, 225,00 ευρώ, Γ)Για τη θέση Γ, 225,00 ευρώ, Δ)Για τη θέση Δ, 150,00 ευρώ, Για τη θέση Ε, 150,00 ευρώ ΣΤ) Για τη θέση ΣΤ, 75,00 ευρώ.
Για την Τ.Κ. Κοκκωνίου : 72,00 ευρώ
Για την Τ.Κ. Νεράντζας : 48,00 ευρώ
Η εγγύηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αντικατασταθεί με άλλη, ίσου ποσού με το ένα δέκατο (1/10) του τιμήματος που επιτεύχθηκε, για όλη τη διάρκεια της μίσθωση, η οποία θα επιστραφεί με την παράλληλη εξόφληση του μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 5
Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6
Σύμβαση

Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού προς τρίτους διενεργείται με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α..
Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: i) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός, ii) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται..
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 που αφορά στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, το μισθωτικό αντάλλαγμα προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή βάσει του άρθρου 22 του ν.2238/1994 (151 Α’). Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον Ο.Τ.Α.
Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης με δημοπρασία, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Τρείς τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.λ.π.) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του εδαφίου β’, της παραγράφου β’, του παρόντος άρθρου.
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Ο.Τ.Α. εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.λπ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.
Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο Ο.Τ.Α. είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 20% επί του μισθώματος.
Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.
Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δημοπρασίας, αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.
Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.
Οι Κτηματικές Υπηρεσίες τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο των εκμισθούμενων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκομιζόμενων μισθωτηρίων συμβολαίων και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και λοιπών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 7
Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2014. Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

ΑΡΘΡΟ 8
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος.
Το ποσό καταβάλλεται ως εξής:
-με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου και ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.
-Το υπόλοιπο του μισθώματος θα καταβληθεί το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2014.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 ΚΥΑ [ΑΔΑ: ΒΙΡΝΗ-ΗΓΡ, ΦΕΚ 328/Β/13-02-2014, περί : «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού».
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.
ΑΡΘΡΟ 10
Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 11
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 12
Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την οποία [κατάσταση] συμπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρόντως λόγου.

ΑΡΘΡΟ 13
Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του.

ΑΡΘΡΟ 14

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 15
Άλλες διατάξεις

-Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.
-Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι δεν είναι οφειλέτες προς τον Δήμο Βέλου-Βόχας.
-Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Θα υπολογισθούν αναλογικά για κάθε μισθωτή με βάση των αριθμό των πλειοδοτών και των συνολικών εξόδων που θα προκύψουν.
-Η ακριβής οριοθέτηση επί του εδάφους θα γίνεται με ειδικούς πασσαλοδείκτες με ευθύνη του Δήμου.
Η αριθ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 ΚΥΑ δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.
Διατηρείται σε ισχύ, ως αναπόσπαστο συμπλήρωμα της παρούσας η κοινή υπουργική απόφαση 1052758/1451/ Β0010/10-04-2012 (1411 Β’).
Όλες οι απευθείας μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους ΟΤΑ έως και την 31η Μαΐου 2014.
Από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερόμενους, με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α..
Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες απευθείας παραχώρηση, υποβάλλουν αίτηση στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία συνοδευόμενη από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του εδαφίου β’, της παραγράφου β’, του άρθρου 10 της παρούσης.
Η Κτηματική Υπηρεσία ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων για την απευθείας παραχώρηση.
Σε περίπτωση που αυτές συντρέχουν, εκδίδει οίκοθεν σημείωμα για την καταβολή από τον αιτούντα ποσοστού 50% επί του μισθώματος, που έχει κρίνει εφαρμοστέο ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Μετά την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής από τον αιτούντα, συνάπτεται μεταξύ αυτού και της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά την υπογραφή του οποίου ο μισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο.
Το μισθωτήριο κοινοποιείται από την Κτηματική Υπηρεσία στον οικείο Δήμο, για ενημέρωση και την είσπραξη, του αναλογούντος σε αυτόν, ποσοστού 50% επί του ορισθέντος μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 16
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο 4 στο Βέλο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-Διεύθυνση Αγ. Μαρίνας 101 Βέλο, Τηλέφωνο 2742-360311, FAX 27420-34000.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την Δευτέρα 5 Μαϊου 2014.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλίου στη Δ.Κ. Βραχατίου και των Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας για το έτος 2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact