ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΡΑΝΤΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ζευγολατιό 9 Μαΐου 2012.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 7654

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του άρθ. 192

του Ν.3463/2006 η εκμίσθωση αναψυκτηρίου εμβαδού 50,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Βέλου- Βόχας, που βρίσκεται στην πλατεία

Δημοτικού Σχολείου της Τοπ. Κοινότητας Νεράντζας, με τους παρακάτω όρους :

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθ. 192 του Ν. 3463/2006, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την 22α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13.00 έως 13.30 στα Γραφεία του

Δήμου Βέλου-Βόχας, σε περίπτωση δε που αυτή κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί την 29η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη

και από ώρα 13.00 έως 13.30.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) χρόνια , αρχομένης από την ημερομηνία που θα συνταχθεί το συμφωνητικό.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται ως ελάχιστη πρώτη προσφορά σε τριακόσια (300,00€) ευρώ για το πρώτο χρόνο και με

αναπροσαρμογή του μισθίου 5% για κάθε επόμενο έτος. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ίση προς το 1/10 του συνολικού ποσού

που προκύπτει από το όριο της Α προσφοράς ενός έτους τουλάχιστον, ήτοι ποσού 360,00€, ο δε τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει

να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα ευθύνεται σε ολόκληρο για την εκπλήρωση

των όρων της σύμβασης.

Ο πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για έγκριση ή κατακύρωση

του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης με τον εγγυητή προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή

ίση προς το 10% του συνολικού μισθώματος δύο ετών τουλάχιστον, που έχει επιτευχθεί για την εξασφάλιση του έγκαιρου

της καταβολής του μισθώματος, αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε

αναπλειστηριασμός σε βάρος τούτου και του εγγυητού ενεχομένων και των δύο για τυχόν μικρότερο (διαφορά) αποτέλεσμα

στη δημοπρασία.

Επίσης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ο συμμετέχοντας θα πρέπει να προσκομίσει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας,

αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί του ασκούμενου επαγγέλματος καθώς και δημοτική ενημερότητα.

Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα

αρμόδια όργανα του Δήμου ή της εποπτεύουσας Αρχής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται με ρήτρα αποζημιώσεως υπέρ του δήμου 1.500,00 € και συνεχεία αυτοδίκαια λύση της

σύμβασης εφόσον α) δεν λειτουργήσει το αναψυκτήριο εντός 60 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, β) θέσει το

αναψυκτήριο σε πλημμελή λειτουργία (δηλαδή υποχρεούται να θέτει το αναψυκτήριο σε πλήρη λειτουργία χρονική και λειτουργική

πως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις) και γ) εφόσον δεν καταβάλλει το μίσθωμα τακτικά.

Η διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων θα γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα καταγγέλλει μονομερώς την σύμβαση με τις ανωτέρω συνέπειες επιφυλασσομένου του Δήμου να ζητήσει πέρα από την συνομολογησθείσα ποινική ρήτρα και τη διεκδίκηση για πάση ζημιά που θα υποστεί ο Δήμος.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον τελευταίο πλειοδότη, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις και να τον καλέσει εντός δύο (2) ημερών να εφαρμόσει τους όρους της διακήρυξης και να άρει κάθε παράβαση. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο δήμος χωρίς άλλη ειδοποίηση θα καταγγείλει την σύμβαση και δικαιούται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να υποβάλλει τον παραβιάζοντα τους όρους τελευταίο πλειοδότη.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που ευρίσκεται το μίσθιο, που τεκμαίρεται ότι έχει λάβει

γνώση αυτών, ούτε για οποιαδήποτε δουλεία ή νομικό ελάττωμα τούτης, σε καμία δε περίπτωση δεν υποχρεούται σε μείωση ή

επιστροφή ή λύση του μισθώματος. Μείωση του μισθώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που ο μισθωτής

θα προβεί σε αναγκαίες μόνιμες κατασκευές στο οίκημα, προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας καταστήματος

από την υγειονομική υπηρεσία. Η πραγματοποίηση της μείωσης του μισθώματος θα επιτευχθεί μόνο με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν .

Με την λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει άμεσα τούτο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε. Ο εξοπλισμός του

κυλικείου θα βαρύνει τον ανάδοχο- ενοικιαστή.

Απαγορεύεται ρητά η υπομίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα του μισθίου προς οιονδήποτε τρίτον.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται με την λήξη κάθε μήνα.

Το μισθούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σαν αναψυκτήριο-καφετέρια- σνακ μπαρ, με την δυνατότητα χρήσης εξωτερικού

χώρου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου για χρήσεις κοινοχρήστων χώρων, παράβαση του όρου αυτού

και χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης

και την αποβολή του μισθωτή από την χρήση το μισθίου.

Ο μισθωτής θα φροντίσει με ευθύνη και δαπάνες να εφοδιασθεί με όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες

(άδεια ίδρυσης λειτουργίας κ.λ.π.)

Τον μισθωτή θα βαρύνουν το τέλος χαρτοσήμων, δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος, το ειδικό τέλος 0,5%, τέλη φωτισμού και

τέλη ύδρευσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο καθαρό και σε άριστη κατάσταση, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Νόμων

και να προστατεύει αυτόν, αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση.

Μεταβολή των όρων της παρούσας και του συμφωνητικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση OMIΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ALZHEIMER ΣΤΟ ΒΕΛΟ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact