ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ζευγολατιό 9 Μαΐου 2012.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 7689

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΗ Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ.-

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του άρθ. 194 του Ν.3463/2006

η μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ζευγολατιού για τη στέγαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέλου-Βόχας,

με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1ο : Η μίσθωση θα διεξαχθεί με φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του

άρθ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (σύμφωνα με της διατάξεις του άρθ.1 του Π.Δ.

270/81 και του άρθ. 103 του Ν. 3463/2006.)

Η ανωτέρω επιτροπή δημοπρασίας θα συνεδριάσει στο κατάστημα του Δήμου σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο,

με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που θα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή

καταλληλότητας, οι οποίοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται.

Άρθρο 2ο : Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο (περιοχή αγοράς) του Τ.Δ. Ζευγολατιού επιφανείας 150 τ.μ.

τουλάχιστον, ισόγειο με εύκολη πρόσβαση, να διαθέτει τουαλέτα και να πληροί τους όρους υγιεινής.

Το ανωτέρω οίκημα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έτοιμο προς χρήση, απαραίτητα να διαθέτει παροχή νερού, σύνδεση

με το δίκτυο της ΔΕΗ και να μην επιβαρύνεται με οποιοδήποτε παλαιότερο τέλος προς τους προαναφερόμενους οργανισμούς.

Άρθρο 3ο : Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών και θα αρχίζει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Άρθρο 4ο : Ο ιδιοκτήτης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τη λύση της σύμβασης στον χρόνο της 2ετίας, αντίθετα ο Δήμος

μπορεί να λύσει τη σύμβαση εάν αποκτήσει δικό του οίκημα ή προσφερθεί άλλο δωρεάν, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που

θα εκπληρώνει μέχρι τότε το μισθωμένο οίκημα, αποκλειομένου οποιουδήποτε ενδίκου μέσου για την συνέχιση της μίσθωσης εκ μέρους του

ιδιοκτήτη.

Άρθρο 5ο : Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα είναι μηνιαίο και θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 6ο : Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να έχει ελεύθερη χρήση της περιουσίας του.

Άρθρο 7ο : Ο αναδειχθησόμενος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά

της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται σε έγκριση της Ο.Ε.

Άρθρο 9ο : Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση σε αυτόν της έγκρισης

των πρακτικών , να προσέλθει για τη σύνταξη του οικείου συμφωνητικού. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά το πέρας της προθεσμίας

εάν δεν προσέλθει ο μειοδότης, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία

είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 29 Μαΐου 2012 έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΡΑΝΤΖΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact