Εγγραφή κάποιου για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο του Δήμου Βέλου-Βόχας

Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση του (της) ενδιαφερόμενου(ης)
  2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο μητρώο αρρένων για τους άνδρες και πιστοποιητικό περί εγγραφής στο  μητρώο αρρένων του πατέρα της, για τις γυναίκες
  3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, συντεταγμένης εντός 90 ημερών από τη γέννηση
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού) για εγγάμους ή
  5. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου των γονέων για αγάμους
  6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί μη εγγραφής στο δημοτολόγιο άλλου Δήμου (αντί της υπευθ. δήλωσης βεβαίωση) σε  ιδιαίτερη περίπτωση

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact