‘Εκδοση άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας, έστω και προσωρινής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.
β) Είναι κάτοικος του Δήμου Αμαρουσίου (οδός, αριθμός).
γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κλπ γάμο.
4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5. Για τους διαζευγμένους και ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένη τη λύση αυτού ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.*
6. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα ( δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα).
7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο όπου είναι δημότες. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:
α)Αίτηση – Δήλωση του Ν.1599/86 και εξουσιοδότηση (συμπληρωμένες με Δ/νση Δήμου) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
δ)Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
ε) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα με τόπο κατοικίας το Δήμο και εφόσον παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία τους στα Ελληνικά.
8. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ.
9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στο Δήμο.

Διευκρινιστικά στοιχεία:

  • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών).
  • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας την ταυτότητά του.
  • Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση (υπογεγραμμένη από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας), όπου και προσδιορίζεται η ημερομηνία τέλεσης.
  • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος, θα πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτου βαθμού συγγενείας, (με την ταυτότητα του).
  • Σύμφωνα με τον Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα) Αρ.1505 Α.Κ.

Σημείωση:

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

* Αυτεπάγγελτη αναζήτηση των εγγράφων από την υπηρεσία.

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση Διαζυγίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact