Επιμέλεια Ανηλίκου

Επιμέλεια Ανηλίκου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Επιμέλεια Ανηλίκου

Λίστα Δικαιολογητικών

Όταν έχουμε συναινετικό διαζύγιο:

  1. Ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο από δικαστήριο
  2. Βεβαίωση από Γραμμ. Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί από εκάτερο των συζύγων – γονιών αγωγή για επιμέλεια του ανηλίκου
  3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι το από-συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας δεν έχει τροποποιηθεί. (Εννοείται ότι πρώτα ελέγχεται ότι έχει λυθεί αμετάκλητα ο γάμος)

Όταν έχουμε αντιδικία στο διαζύγιο (όταν έχουμε πρώτιστα αμετάκλητη λύση του γάμου)

  1. .Απόφαση τελεσίδικη που ορίζει την επιμέλεια του/των ανηλίκου /ων
  2. Βεβαίωση Γραμματ. Πρωτοδικών Αθηνών ότι δεν έχει κατατεθεί αγωγή από εκάτερο των συζύγων/γονιών για επιμέλεια ανηλίκου
  3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι δεν έχει τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact