Η αριθ. 39/2024 Α.Δ.Σ. περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

39-2024- ΜΙΣΘΩΜΑ -6ΣΝΩΩ9Π-2ΤΛ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 22/2024 Α.Δ.Ε. περί “Περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου», με α/α ΕΣΗΔΗΣ : 200999.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact