ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩ9Π-1Σ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γενικής Διοίκησης

Γραφείο Προσωπικού                                                                                             Ζευγολατιό: 22-05-2013

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001                                                                               Αριθ. Αποφ.: 246

Πληροφ. : Γ. Κακλίδου

Τηλέφωνο :2741050255,50256

FAX :2741050257

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

4. Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012

5. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.

6. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99.

7. Την υπ’αριθ.οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο

9. Τις εποχικές ή όλως απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και

στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης του Δήμου έως 31/12/2013. Η ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση και ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων

που δημιουργούνται, επιβάλλουν την αποκομιδή σε καθημερινή βάση και σε εξαιρέσιμες ημέρες. Η ανάγκη ευπρεπισμού των δημόσιων

και κοινόχρηστων χώρων λόγω της μεγάλη επισκεψιμότητας που παρουσιάζει ο δήμος, η διοργάνωση εμποροπανηγύρεων κατά τους θερινούς

μήνες στις Δημοτικές Κοινότητες Ζευγολατιού, Βέλου, Βραχατίου, η διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλες της Δημοτικές Κοινότητες

του Δήμου, η εφαρμογή των μέτρων πολιτικής προστασίας και η άμεση και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας αντιμετώπιση βλαβών στα δίκτυα

ύδρευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού,

Ύδρευσης-Άρδευσης υπερωριακά καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης και έως

δέκα (10) υπάλληλοι και στην Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και έως δεκαεπτά (17) υπάλληλοι μηνιαίως υπερωριακά

καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

11. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβούν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο και υπηρεσία το μήνα.

12. Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 20.6012, ΚΑΕ 25.6021 και ΚΑΕ 25.6012 του Προϋπολογισμού του Δήμου

Βέλου-Βόχας οικονομικού έτους 2013 των Υπηρεσιών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης-Άρδευσης στους οποίους υπάρχουν

εγγεγραμμένες πιστώσεις 2.500€, 500€ και 1.000€ αντίστοιχα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας συνολικά είκοσι επτά(27) υπαλλήλων

δημοσίου δικαίου και αορίστου χρόνου των υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης-Άρδευσης του Δήμου Βέλου-Βόχας,

έως 31/12/2013 για την κάλυψη εποχικών ή όλως απρόβλεπτων αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών για τους λόγους που αναπτύσσονται στο

σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβούν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο και υπηρεσία το μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο

αποζημίωση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact