Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γενικής Διοίκησης

Γραφείο Προσωπικού                                                                                   Ζευγολατιό: 07-02-2013

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001                                                                    Αριθ. Αποφ.: 67

Πληροφ. : Γ. Κακλίδου

Τηλέφωνο :2741050255,50256

FAX :2741050257

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/07.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012.

5. Την αριθμ.:552/14-2-2011 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα ληξιάρχων στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών ενοτήτων Βέλου και Βόχας του Δήμου μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154/τ.Γ/14-03-2011.

6. Την αριθμ.:142/04-04-2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα ληξιάρχου στη Δημοτική ενότητα Βόχας του Δήμου μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1067/τ.Β/29-04-2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τον αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας σε είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά Ληξίαρχο ανά Δημοτική Ενότητα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 10.6012.02, του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας οικονομικού έτους 2013 της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη Πίστωση 3.000€.

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Κοινοποίηση:

• Κ. Βυτινιώτη Παναγιώτα, Ληξίαρχο Δημ. Ενότ. Βέλου

• Κ. Κοπανά Ευαγγελία, Ληξίαρχο Δημ. Ενότ. Βόχας

Εσωτερική Διανομή

1.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών: Τμήμα Προϋπ/σμού και Εξόδων

Προηγούμενη ανάρτηση ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact