Μεταδημότευση έγγαμου στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Μεταδημότευση Έγγαμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Μεταδημότευση Έγγαμου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση για Μεταδημότευση (Χορηγείται Έντυπη από την Υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα απο τον Δήμο ή την Κοινότητα που θα εκδώσει το πιστοποιητικό)
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο εάν τα στοιχεία γάμου δεν αναγράφονται στο πιστοποιητικό)
  4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Βέλου Βόχας πέραν της διετίας”
  5. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών
  6. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραβρεθεί ο ίδιος. .

Σημείωση

Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους, στον δήμο από όπου μεταδημοτεύει την δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν την δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν την νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν την έχουν διατηρούν την δημοτικότητά τους. (άρθρο 8 παρ. 1,2 του π.δ/τος 497/1)

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Μεταδημότευση ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact