Μεταδημότευση ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Μεταδημότευση Άγαμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Μεταδημότευση Άγαμου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση για Μεταδημότευση (Χορηγείται Έντυπη από την Υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τον Δήμο ή την Κοινότητα που θα εκδώσει το πιστοποιητικό)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο εάν τα πιστοποιητικά στοιχεία είναι ελλιπή).
  4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Δεν έχω τελέσει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο”
  5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Βέλου Βόχας πέραν της διετίας.
  6. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Άδειες

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact