ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζευγολατιό 20-03-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Παιδείας & Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Βέλου Βόχας ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ορίζεται

από 27/03/2013 έως και 17/04/2013. Αιτήσεις θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες, από το Δημοτικό Κατάστημα Βέλου και το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου

Βέλου Βόχας (1ος όροφος) και από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Η κατάθεση των αιτήσεων με τα συνημμένα

δικαιολογητικά, θα γίνεται επίσης στο ανωτέρω γραφείο (τηλ. επικοινωνίας 2742360300 / 309 / 334 / 329) έως 17/04/2013.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι :

1.α) Έλληνες πολίτες και ομογενείς, που είναι είτε δημότες είτε μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου Βόχας.

β) Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Βέλου Βόχας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο με ποσόστωση

η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης.

2. Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη επιπλέον

παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας και οι συνθήκες

στέγασης.

3. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί τους κάτωθι λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής οικονομικά κριτήρια :

α) Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα έως 6.000 € ή ανεργία.

β) Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνο.

γ) Άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.

4. Τα παιδιά σε μια οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.

5. Δεν μπορεί, μοναχικό άτομο / ζευγάρι / οικογένεια να είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου για όσο χρονικό διάστημα είναι δικαιούχος/οι σε άλλα προγράμματα διανομής τροφίμων ή προγράμματα σίτισης.

6. Η κατηγοριοποίηση και οι προϋποθέσεις εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να

τροποποιούνται προς όφελος των πολιτών με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης ειλημμένη κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, με τις ισχύουσες κάθε

φορά προϋποθέσεις να πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του

Δήμου.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Φωτοτυπία λογαριασμού ύδρευσης και φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (Ε1) και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Φωτογραφία αιτούντος.

6. Εάν διαμένει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

7. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευομένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

8. Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

9. Σε περίπτωση διαζυγίου διαζευκτήριο ειδ’ άλλως υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος θεωρημένη από δικηγόρο πιστοποιώντας την εξέλιξη

νομικής διαδικασίας λόγο κλονισμού του γάμου.

10. Σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου.

11. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα.

12. Υπεύθυνη Δήλωση για το αν είναι δικαιούχος ή μη άλλου προγράμματος διανομής τροφίμων ή προγράμματος σίτισης.

13. Σε περίπτωση που μονήρης άτομο ή μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή σύνταξη ή άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

14. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ποιος ο σκοπός;

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά –

ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του

Δήμου Βέλου Βόχας, ώστε να διασφαλιστεί ένας αξιοπρεπής τρόπος διαβίωσης. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εντάσσεται στο πλαίσιο της

στρατηγικής του Δήμου Βέλου Βόχας για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση

ατόμων και ομάδων πληθυσμού και επιχειρήσεων. Η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δήμου Βέλου Βόχας, της Επιτροπής Διαχείρισης καθώς και τον Ν. 4071/2012. Οι ημέρες και ώρες στις οποίες το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα

δέχεται και θα διανέμει προϊόντα θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και που θα στεγαστεί;

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο να διανείμει τα πρώτα προϊόντα στους δικαιούχους πριν το Πάσχα (δηλ. τέλη

Απριλίου). Θα ξεκίνησε η συλλογή τροφίμων και λοιπών προϊόντων από εθελοντές με την συνεργασία Δήμου , Προέδρων Τοπικών και

Δημοτικών Κοινοτήτων, συλλόγων και με την υποστήριξη της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Δήμου Βέλου Βόχας. Ήδη ξεκίνησε

σήμερα 20/03/2013 η συλλογή προϊόντων από την Τοπική Κοινότητα Ταρσινών με την άψογη συνεργασία του Προέδρου κ. Δημητρίου Παν.

και του Συλλόγου Γυναικών.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί στο Βέλο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επί της οδού Αγ. Μαρίνας έναντι του Δημοτικού

Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Βέλου.

Ποιες οι ενέργειες του Δήμου για την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου;

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες διαμόρφωσης του χώρου όπου θα στεγαστεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχει ψηφιστεί ο Κανονισμός

Λειτουργίας του και στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο ορίζεται και η Επιτροπή Διαχείρισης. Σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών

και Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν οριστεί ημερομηνίες όπου στις κατά τόπους πλατείες θα γίνει οργανωμένη συγκέντρωση προϊόντων,

αφού πρώτα έχουν αναρτηθεί οι σχετικές ανακοινώσεις και ενημερωθεί οι δημότες. Επίσης έχουν προγραμματιστεί κάποιες ενέργειες για

την ευαισθητοποίηση και την προσφορά μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων (π.χ. super markets κτλ) που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας,

η τοποθέτηση κάποιων καλαθιών σε καταστήματα όπου ο καθένας θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα και μέσω του καλαθιού να το προσφέρει

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Επίσης εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις και ενέργειες που θα εξασφαλίσουν διαρκή και όσο το δυνατόν

μονιμότερη εισροή προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και την σημαντικότατη ανταπόκριση

των Προέδρων οι οποίοι πασχίζουν για την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών. Τέλος είναι σημαντικό το ενδιαφέρον των

δημοτών αλλά το σημαντικότερο απ’ όλα πιστεύουμε είναι το ενδιαφέρον αυτό να γίνει συνεχές και μόνιμο, να γίνει τρόπος ζωής και

καθημερινότητα σε όλους, και να μην ατονήσει μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Επίσης πρωτεύων στόχος είναι και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και των εθελοντών του Δήμου μας στην καθημερινή λειτουργία

του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑ / ΤΟΠΟΣ

20/03/2013 ΤΑΡΣΙΝΑ 12:00 – 15:00 Πλατεία

27/03/2013 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 12:00 – 14:00 Πλατεία

27/03/2013 ΚΑΛΕΤΖΙ 11:00 – 13:00

28/03/2013 ΧΑΛΚΙ 18:00 – 20:00 Πρώην Δημοτικό Σχολείο

28/03/2013 ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 18:00 – 20:00 Κοινοτικό Κατάστημα

29/03/2013 ΣΤΙΜΑΓΚΑ 16:00 – 19:00 Πλατεία, Κοινοτικό Κατάστημα

2/04/2013 ΜΠΟΛΑΤΙ 11:00 – 15:00 Πλατεία

3/04/2013 ΚΡΗΝΕΣ 10:00 – 14:00 Πλατεία

4/04/2013 ΒΕΛΟ 11:00 – 17:00 Πλατεία Ελευθερίας

5/04/2013 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 10:00 – 18:00 Κέντρο Αγοράς ( Μπροστά από καφενείο Τριανταφύλλου)

6/04/2013 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 10:00 – 18:00 Κέντρο Αγοράς ( Μπροστά από καφενείο Τριανταφύλλου)

8/04/2013 ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 16:00 – 18:00 Αίθουσα Κοινωνικής Μέριμνας

8/04/2013 ΚΟΚΚΩΝΙ 11:00 – 14:00 Κοινοτικό Κατάστημα

9/04/2013 ΒΟΧΑΪΚΟ 12:00 – 15:00 Πλατεία

10/04/2013 ΠΟΥΛΙΤΣΑ 10:00 – 14:00 Πλατεία

11/04/2013 ΒΕΛΟ 11:00 – 14:00 Πλατεία Αγ. Φανουρίου

12/04/2013 ΒΡΑΧΑΤΙ 11:00 – 17:00 Στο χώρο της Αγ. Παρασκευής

13/04/2013 ΝΕΡΑΝΤΖΑ 11:00 – 14:00 Πλατεία Δημοτικού Σχολείου

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact