Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας, από την συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Κατά την 1η τακτική συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου  2017

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών-εργασιών του Δήμου Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3. Μεταφορά χρημάτων από την Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
5. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα πλατείας Τ.Κ. Ευαγγελίστριας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέλου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1.        ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Ίδρυση νέου Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
8. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
9. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης  του δάκου της ελιάς για το έτος 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€ Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
11. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών (άρθρ. 67 & 70 του Π.Δ/τος 28/80) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων-ελαστικών & επισκευής και συντήρησης οχημάτων (αρθ. 67  του Π.Δ/τος 28/80) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καθορισμού αξίας κινητών πραγμάτων προς εκποίηση Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
14. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
15. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση  ακινήτων του Δήμου (άρθρ.1 του Π.Δ. 270/1981) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής,  εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
17. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
18. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 2307/95) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Έργα διαμόρφωσης στην Κοινότητα Χαλκείου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact