Από το πρακτικό της 8ης /19.12.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέλου – Βόχας

12-2023
11-2023

Προηγούμενη ανάρτηση Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου με θητεία από 02.01.2024 έως 30.06.2026

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact