Προκήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ. Βέλου – Βόχας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διακηρύσσει ότι, την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στο Ζευγολατιό (Γ.Παπανδρέου, Ζευγολατιό Κορινθίας), ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας N.Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα πετρελαιοειδή και την οικονομικότερη προσφορά για τα λιπαντικά, για τις ανάγκες του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού (160.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπόριο τέτοιων ειδών ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένοι εκπρόσωποί τους. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 6.505,00€. Η εγγύηση θα παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (Π.Μαυραγάνης, τηλ. 2742035384).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνάντηση του Δημάρχου Βέλου – Βόχας με τους υπαλλήλους του Δήμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact