ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζευγολατιό 26-06-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

αριθμ. 332/ 2013

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

Α) Το με αρ. πρωτ. 2934/04-06-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Β) Το Υ1/Γ.Π. οικ.46848/22-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΘ-ΙΒ8)

Γ) Την ανάγκη αντιμετώπισης πιθανού καύσωνα, καθώς και καθορισμού προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων

από υψηλές θερμοκρασίες στο Δήμο Βέλου Βόχας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1.- Στα πλαίσια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών, τη διάθεση κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό σε δημοτικά κτίρια και πιο

συγκεκριμένα: α) στο κατάστημα της έδρας του Δήμου στο Ζευγολατιό (πρώην Δημαρχείο Βόχας) και β) στο κατάστημα της Δημοτικής

Ενότητας Βέλου (πρώην Δημαρχείο Βέλου).

2.- Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και να δοθούν στη δημοσιότητα

(τοπικά Μ.Μ.Ε. και ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας) οι συνημμένες οδηγίες που αφορούν στα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης

των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

3.- Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 332/2013.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΄΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact