«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»

προϋπολογισμού  2.561.381,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ‘Υδρευσης».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 63.7135.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  7147/2022. (ΑΔΑΜ 22REQ011346570, ΑΔΑ: Ω3ΕΜΩ9Π-ΧΑ3) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε Α/Α  καταχώρησης 199 στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Τ.Π.Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, Ψηφιακών Υδρομετρητών και ολοκληρωμένου τηλεμετρικού συστήματος ανάγνωσης και διαχείρισης των παροχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βέλου Βόχας. Το αναφερθέν αυτοματοποιημένο σύστημα ανάγνωσης και διαχείρισης υδρομετρητών οδηγεί στη εξάλειψη των οικιακών αφανών διαρροών και στη μείωση σε μεγάλο ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού, το οποίο οφείλεται σε απώλειες και στην υποεγγραφή των υφιστάμενων μετρητών.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς

Φ.Π.Α.)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

1.

Ψηφιακός Στατικός Υδρομετρητής Υπερήχων, χωρίς κινούμενα μέρη 1/2” (DN15), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R400, με ενσωματωμένο ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος, με παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτού στο πεδίο 38411000-9  

τμχ

8.000 179,50€ 1.436.000,00 €
 

2.

Συνδετικά ζεύγη ακροστόμια-περικόχλια 38411000-9 τμχ 8.000 2,50€ 20.000,00 €
 

3.

Σφαιρικός κρουνός διακοπής-σύνδεσης με σύστημα κλειδώματος 38411000-9 τμχ 8.000 11,40€ 91.200,00 €
4. Αισθητήρια όργανα ανίχνευσης διαρροών κεντρικών αγωγών 32441200-8 τμχ 20 800,00 € 16.000,00 €
5. Συσκευή ανίχνευσης διαρροών και μετάδοσης δεδομένων αισθητήρων, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτής στο πεδίο, συνοδευόμενη από κατάλληλο cloud λογισμικό ελέγχου διαρροών 32441200-8 τμχ  

20

 

1.300,00 €

 

26.000,00 €

 

6.

Αντικατάσταση παλαιού υδρομετρητή 51120000-9 υπηρεσία  

8.000

 

25,80€

 

206.400,00 €

 

7.

Έξυπνος υδρομετρητής ογκομετρικός 1 1/2” (DN40), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R500, με ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος, συνοδευόμενος από ακροστόμια και σφαιρικό κρουνό με σύστημα κλειδώματος και εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο 32441200-8  

τμχ

 

5

 

 

500,00€

 

2.500,00 €
8. Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN50), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος και εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο 32441200-8 τμχ 10 1.550,00 €  

15.500,00 €

 

9. Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN65), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος και εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο 32441200-8 τμχ 40 1.800,00 € 72.000,00 €
10. Ψηφιακός Φλατζωτός  Στατικός Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN100), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος και εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο 32441200-8 τμχ 40 2.050,00 € 82.000,00 €
11. Ψηφιακός Φλατζωτός   Στατικός Υδρομετρητής Υπερήχων, (DN150), Μετρ. Κλάσης μεγαλύτερης ή ίσης του R800, με ασύρματο πομπό μετάδοσης σήματος και εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο 32441200-8 τμχ 3 3.500,00€ 10.500,00 €
12. Φορητή υπολογιστική μονάδα με λογισμικό ανάγνωσης και παραμετροποίησης 32441200-8 τμχ 1 8.900,00€ 8.900,00€
13. Δέκτης-Εξοπλισμός λήψης και Κεραία οχήματος λήψης σημάτων 32441200-8 τμχ 1 4.950,00€ 4.950,00€

 

14. Εξοπλισμός παραμετροποίησης 32441200-8 τμχ 1 4.180,00€ 4.180,00€
15. Κεντρικό Λογισμικό Τηλεμετρίας Ανάγνωσης-Ανάλυσης-Διαχείρισης δεδομένων 32441200-8 τμχ 1 69.500,00€ 69.500,00€
          ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 2.065.630,00
          Φ.Π.Α. 24% 495.751,00
          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.561.381,00

 

 

Γ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) όπως προσδιορίσθηκε από την διαίρεση του ελληνικού χώρου  σύμφωνα με τον Νόμο 1739/1987 (ΦΕΚ 210/Α/20-11-1987). Η έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου είναι 7396,55 χλμ2 και περιλαμβάνει τμήματα των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου

Συγκεκριμένα, το ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου οριοθετείται από τον υδροκρίτη που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκωλο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών Τραπεζώνα και Πολίτη.

Βασική επιφανειακή λεκάνη απορροής του Δήμου Βέλου-Βόχας είναι ο ποταμός Ασωπός που αποτελεί την βασική πηγή αρδευτικού ύδατος και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα της παράκτιας ζώνης ωστόσο δεν δύναται κατά τους θερινούς μήνες να καλύψει τις ανάγκες λόγω μειωμένης παροχής. Το συνολικό του μήκος είναι 40km, πηγάζει από τα όρη Φαρμακά και Τραχύ του πρώην Νομού Αργολίδας και εκβάλει στην περιοχή μεταξύ Βέλου και Κιάτου. Η λεκάνη απορροής του Ασωπού έχει έκταση 257 km2 με την μέση παροχή να ανέρχεται στα 6.500 m3/h την χειμερινή περίοδο και στα 650 m3/h την θερινή. Δευτερεύουσα επιφανειακή λεκάνη απορροής αποτελεί το ρέμα Βέλου που δεν συμμετέχει ενεργά στις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής μελέτης.

Οι υδροδοτικές ανάγκες του Δήμου καλύπτονται κυρίως από γεωτρήσεις και πηγάδια που εντοπίζονται διάσπαρτα σε όλο τον Δήμο και ανήκουν στην Λεκάνη απορροής Ρεμάτων Βόρειας Πελοποννήσου. Ωστόσο οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι χαμηλές ετήσιες βροχοπτώσεις που καταγράφονται στην περιοχή μελέτης σε συνδυασμό με τις υπεραντλήσεις, το ολοένα αυξανόμενο πλήθος γεωτρήσεων σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη οδηγούν στην μείωση του υδραυλικού φορτίου και κατ’ επέκταση στην ολοένα και μεγαλύτερη υφαλμύρωση ή αλλιώς την διείσδυση του θαλασσινού νερού των παράκτιων προσχωσιγενών οριζόντων. Στην ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης συμβάλλει η υπερβολική χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια, καθώς και η μετατροπή πολλών πηγαδιών σε βόθρους εντός των αστικών περιοχών.

 

Μη Τιμολογούμενο Νερό (Non Revenue Water)

Σύμφωνα με την IWA (International Water Association) το νερό που εισέρχεται σε ένα σύστημα επιμερίζεται τελικά στο Τιμολογούμενο Νερό (που αποτελεί το σύνολο της τιμολογούμενης εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της μετρούμενης αλλά και μη μετρούμενης) και στο Μη Τιμολογούμενο Νερό (NRW). Αναλύοντας το Μη Τιμολογούμενο νερό σε επιμέρους συνιστώσες, υπάρχει από τη μία πλευρά η Μη τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση (μετρούμενη αλλά και μη μετρούμενη) που αντιπροσωπεύει τον όγκο του νερού που παρέχεται και καταναλώνεται. Αυτή η συνιστώσα του Μη τιμολογούμενου Νερού λοιπόν, δεν αφορά απώλειες. Ενώ, η δεύτερη συνιστώσα αποτελείται από τις Απώλειες Ύδατος. Συγκεκριμένα, οι Απώλειες Ύδατος διακρίνονται στις κάτωθι δύο (2) κατηγορίες:

 • Στις Πραγματικές Απώλειες (διαρροές), οι οποίες προκύπτουν από παθογένειες του δικτύου όπως οι διαρροές, υπερχειλίσεις, θραύσεις κ.α.
 • Στις Φαινομενικές Απώλειες, οι οποίες φαίνονται να υπάρχουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, με την έννοια ότι το νερό δε χάνεται. Καταλήγει μεν στον καταναλωτή (τελικό σημείο), αλλά δεν τιμολογείται.

Αναλυτικά, όσον αφορά στις φυσικές πραγματικές απώλειες (διαρροές), αυτές χαρακτηρίζονται από τη συχνότητα εμφάνισης, από τον όγκο του νερού που χάνεται από τις υπάρχουσες-μελλοντικές διαρροές, αλλά και από το χρόνο ζωής (χρονικό διάστημα εντοπισμού και επιδιόρθωσης) της εκάστοτε διαρροής.

Όσον αφορά στις φαινομενικές απώλειες, οι συνιστώσες των Φαινομενικών Απωλειών στο Διάγραμμα του Υδατικού Ισοζυγίου (βλ. παραπάνω πίνακα), είναι η Μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (παράνομες συνδέσεις) και τα Σφάλματα στο επίπεδο της μέτρησης. Οι φαινομενικές απώλειες στο επίπεδο της μέτρησης δύνανται να έχουν τρείς (3) πιθανές αιτίες:

 • Υδρομετρητής, λόγω μειωμένης μετρολογικής ικανότητας (ακρίβεια μέτρησης).
 • Απώλειες μετά τον υδρομετρητή, λόγω διαρροών εντός της οικίας, υπορροές (χαμηλές παροχές) ή υπερχειλίσεις κ.α.
 • Ανθρώπινος παράγοντας κατά την καταμέτρηση στο πεδίο, την καταχώρηση-τιμολόγηση των δεδομένων.

Απαιτείται κατανόηση των αιτιών της μη ανταποδοτικής διαχείρισης και στοχευμένες ενέργειες για τον περιορισμό ή την εξάλειψη τους. Κύριο στόχο της υπηρεσίας αποτελεί, ο περιορισμός του μη τιμολογούμενου νερού, το οποίο αφενός φτάνει στους καταναλωτές, αφετέρου δεν καταγράφεται και κατά συνέπεια δεν τιμολογείται, καθώς και η βελτίωση της ανταποδοτικότερης χρήσης (καταγραφή και παρακολούθηση της ποσότητας που καταναλώνεται) του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η εφαρμογή του τηλεμετρικού συστήματος, εφαρμόζοντας ένα Αυτοματοποιημένο σύστημα Ανάγνωσης των μετρήσεων (AMR, Automated Meter Reading) που θα συνοδεύεται από κατάλληλα λογισμικά διαχείρισης και ανάγνωσης των καταναλώσεων και των αντίστοιχων επιπρόσθετων πληροφοριών που θα μεταδίδει ο προβλεπόμενος (μετρολογικά αξιόπιστος) ψηφιακός υδρομετρητής.

 

Υφιστάμενη κατάσταση δικτύου ύδρευσης

Στον Δήμο Βέλου-Βόχας έντονα είναι τα φαινόμενα της λειψυδρίας, ειδικά μετά από χειμώνες με ανομβρία. Επίσης η κακή ποιότητα του νερού της ύδρευσης, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το νερό είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι πόσιμο. Οι ανάγκες του πληθυσμού καλύπτονται από το ελεύθερο εμπόριο και υδροφόρα οχήματα που πωλούν πόσιμο νερό.

Η συχνότητα καταμέτρησης των υδρομετρητών είναι μία φορά το εξάμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου οι ποσότητες καταναλισκόμενου νερού ετησίως είναι:

 • Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΒΕΛΟΥ: 231.606,00 m3
 • Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΒΟΧΑΣ: 272.835,00 m3
 • Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΒΕΛΟΥ: 236.655,00 m3
 • Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΒΟΧΑΣ: 303.790,00 m3

 

 

 

 

Αναγκαιότητα Προτεινόμενης Δράσης

Προτού προχωρήσουμε στην απαρίθμηση και ανάλυση των ωφελημάτων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση και χρήση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεμετρίας οφείλουμε να σκεφτούμε ορισμένους από τους κυριότερους παράγοντες που συνιστούν τα αίτια απωλειών πόσιμου ύδατος και συντελούν στην μη αποδοτική χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Κατά πρώτον, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι υπάρχοντες υδρομετρητές που είναι εγκατεστημένοι στο δίκτυο είναι παλαιάς τεχνολογίας, επομένως διαθέτουν χαμηλή κλάση μετρολογικής ακρίβειας. Η εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού συντελεί στον μηδενισμό των όποιων φαινομένων υποεγγραφής. Αιτία των υποεγγραφών που παρατηρούνται στο δίκτυο είναι η παλαιότερης γενιάς τεχνολογία των υπαρχόντων υδρομετρητών.

Διαρροές παρατηρούνται τόσο στο κύριο δίκτυο ύδρευσης όσο και στους καταναλωτές. Εν τούτοις, οι διαρροές αυτές δεν καταγράφονται από τους υπάρχοντες υδρομετρητές διότι δεν διαθέτουν την υψηλή μετρολογική ακρίβεια και ευαισθησία των ψηφιακών υδρομετρητών που προτείνονται σε αυτή τη μελέτη. Αποτέλεσμα όσων αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μεγάλες ποσότητες νερού να μην καταγράφονται και να μην τιμολογούνται με αποτέλεσμα να καταλήγουν άσκοπα στην αποχέτευση. Έτσι,  παράγονται ποσότητες νερού οι οποίες είναι κατά πού μεγαλύτερες από τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών με επακόλουθο άσκοπες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου ύδρευσης.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός, λόγω της μεγαλύτερης μετρολογικής του ακρίβειας, μπορεί να υπολογίσει την ελάχιστη νυχτερινή παροχή, η οποία συνιστά τον δείκτη διαρροών ενός δικτύου ύδρευσης και αφορά τόσο τις ενεργές-μόνιμες διαρροές όσο και τις νέες. Οι νέοι τοπικοί σταθμοί με τον νέο εξοπλισμό που θα δημιουργηθούν θα δίνουν στην υπηρεσία την δυνατότητα άμεσης επέμβασης και ρύθμισης των παραμέτρων του δικτύου, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Ακόμη, η εγκατάσταση και χρήση του προτεινόμενου εξοπλισμού θα οδηγήσει στον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου με πραγματικά δεδομένα με την σύγκριση των τιμών κατανάλωσης στην είσοδο ή τις εισόδους των ζωνών με το σύνολο των καταναλώσεων των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης, χωρίς υστέρηση και λάθη εγγραφών. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω εξοπλισμός θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα φαινόμενα λαθροληψίας νερού, τα οποία συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό του λεγόμενου μη ανταποδοτικού νερού.

Η τιμολόγηση του νερού από την υπηρεσία θα γίνει με δικαιότερο τρόπο με βάση πραγματικά δεδομένα. Η χρήση του προτεινόμενου εξοπλισμού θα οδηγήσει στον μηδενισμό των λανθασμένων μετρήσεων οπότε θα εξάγονται ακριβή δεδομένα, δείκτες απόδοσης και διαρροές στις διάφορες ζώνες υδροδότησης.

Έκτακτα και κρίσιμα γεγονότα όπως αντίστροφες ροές, παραβίαση μετρητή κλπ, θα προλαμβάνονται από την Υπηρεσία διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υποδομών και των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, θα γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων με την πλήρη και αξιόπιστη χρήση του παραγόμενου νερού. Ορισμένες από τις αιτίες που καθιστούν την προτεινόμενη δράση αναγκαία είναι οι εξής:

 • Παραβίαση ή καταστροφή μετρητή
 • Παραβίαση μετρητή, κακόβουλη ενέργεια, εγκατάσταση του μετρητή σε αντίθετη θέση με υπαιτιότητα καταναλωτή.
 • Διαρροή εντός οικίας.
 • Βλάβη ή διακοπή παροχής στο δίκτυο ή αφαίρεση του υδρομετρητή από αυτό.
 • Εσφαλμένη λειτουργία του τροφοδοτικού συστήματος της ζώνης, θραύση ή κακόβουλη ενέργεια.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός διαθέτει αισθητήρες για τον εντοπισμό καταστάσεων όπως οι προηγούμενες που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο δίκτυο εκπέμποντας αντίστοιχο συναγερμό.

Κλείνοντας, το κυριότερο επιχείρημα υπέρ της εγκατάστασης του προτεινόμενου εξοπλισμού είναι το περιβαλλοντικό κόστος των διαρροών το οποίο είναι ανυπόφορο και ανυπολόγιστο. Η απώλεια πόσιμου ύδατος, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν επιστρέφει καν στον υδροφόρο ορίζοντα και άρα δεν ακολουθεί τη φυσική οδό ανακύκλωσης, έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών υδατικών πόρων, και τελικά την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αντίστοιχη πανίδα και χλωρίδα.

 

Οφέλη Προτεινόμενης Δράσης

Η εγκατάσταση και χρήση του προτεινόμενου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Τηλεμετρίας θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τα όποια προβλήματα καλείται να αντιμετωπίσει η υπηρεσία. Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Μεγαλύτερη αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται από τους ψηφιακούς υδρομετρητές. Οι προτεινόμενοι ψηφιακοί μετρητές χαρακτηρίζονται από υψηλή μετρολογική ακρίβεια που μηδενίζει τα όποια φαινόμενα υποεγγραφής παρουσιάζουν οι υπάρχοντες υδρομετρητές. Η αυξημένη αξιοπιστία οφείλεται ακόμη στην μη εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα στην καταγραφή των μετρήσεων οπότε απομακρύνεται ο κίνδυνος του ανθρώπινου σφάλματος. Η χρήση της τηλεμετρίας εξαλείφει τα όποια σφάλματα ανάγνωσης και καταγραφής των ενδείξεων καθώς και της μηχανογράφησης των τιμών για την έκδοση λογαριασμών.
 • Η χρέωση των καταναλωτών θα γίνεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία που θα προκύπτουν από τις μετρήσεις και δεν θα απαιτείται να γίνεται εκτίμηση με βάση καταναλώσεις προηγούμενων ετών με συνέπεια δικαιότερες χρεώσεις και ελάττωση των παραπόνων των καταναλωτών.
 • Η παρακολούθηση της κατάστασης των ψηφιακών μετρητών γίνεται εύκολα και σε οποιαδήποτε στιγμή. Φαινόμενα όπως ασυνήθιστες αυξομειώσεις στην κατανάλωση ή απότομη απουσία μετρητικών δεδομένων δημιουργεί ειδοποίηση για την έγκυρη διάγνωση του προβλήματος και εύρεση λύσης.
 • Ενδεχόμενες περιπτώσεις λαθροληψίας νερού και παρεμβάσεων στους ψηφιακούς μετρητές μπορούν να εντοπιστούν άμεσα σε πραγματικό χρόνο. Μία συνηθισμένη περίπτωση εξαπάτησης από την πλευρά των καταναλωτών είναι η εσκεμμένη καταστροφή, μερικώς ή ολικώς των αισθητήρων του ψηφιακού μετρητή. Στην περίπτωση των ταχυμετρικών υδρομετρητών, είναι σύνηθες φαινόμενο το πριόνισμα των πτερυγίων της φτερωτής έτσι ώστε είτε να γίνεται αντιληπτή από τον μετρητή ποσότητα εισερχόμενου νερού πολύ μικρότερη της κανονικής ή και καθόλου. Συχνό φαινόμενο είναι επίσης η αφαίρεση του υδρομετρητή και η ανάποδη επανατοποθέτησή του με αποτέλεσμα ο υδρομετρητής να καταγράφει αρνητική ή και μηδενική ροή με αποτέλεσμα να μειώνεται η ένδειξη του καταναλισκόμενου  νερού.
 • Η κλάση ακρίβειας του προτεινόμενου εξοπλισμού διατηρείται αμετάβλητη ανεξάρτητα από την θέση εγκατάστασης. Οι ψηφιακοί μετρητές πρόκειται να εγκατασταθούν εντός φρεατίων ή συλλεκτών στις ήδη υπάρχουσες υδατοπαροχές της ζώνης υδροδότησης που θα επιλεγεί, σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας.
 • Οι καταναλωτές μέσω του νέου συστήματος θα έχουν άμεση εικόνα της κατανάλωσής τους προσαρμόζοντας την κατανάλωσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και το κόστος που αυτή συνεπάγεται.
 • Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι οι διαρροές στα δίκτυα των καταναλωτών γίνονται εύκολα ανιχνεύσιμες. Κύρια αιτία των πολύ χαμηλών παροχών συνιστούν οι διαρροές στο οικιακό δίκτυο. Mία τέτοια συνεχόμενη διαρροή πχ της τάξης των 12 lt/h, αντιστοιχεί σε σπατάλη 288 λίτρων νερού ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο μισό του συνολικού όγκου νερού που χρειάζεται ένα τυπικό νοικοκυριό για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα τέτοιο νοικοκυριό ενδέχεται να δει λογαριασμό νερού αυξημένο κατά 50%.
 • Επιπρόσθετα, η υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει οικονομικά κίνητρα ή ποινές προκειμένου να οδηγήσει σε προτροπή ή αποτροπή κατανάλωσης νερού. Σε περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει αυξημένη λειψυδρία πχ, η υιοθέτηση υψηλότερης χρέωσης, εφόσον γίνει υπέρβαση ενός καθορισμένου ορίου κατανάλωσης σε ημερήσια βάση θα λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής κατανάλωσης. Στον αντίποδα, η θέσπιση χαμηλότερης τιμής σε περιόδους που δεν υπάρχει υψηλή ζήτηση για νερό θα οδηγήσει σε προτροπή κατανάλωσης. Τέτοιες πολιτικές θα οδηγήσουν τις εταιρείες στην αποδοτικότερη χρήση των υποδομών τους με την διατήρηση όσο το δυνατόν σταθερότερης κατανάλωσης ενώ ταυτόχρονα οι καταναλωτές θα έχουν οικονομικά κίνητρα για καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμη, η υπηρεσία θα μπορεί να αποστέλλει ειδοποίηση υπέρμετρης αύξησης κατανάλωσης, η οποία ενδεχομένως να είναι εσκεμμένη ή να οφείλεται σε διαρροή ή παράνομη σύνδεση.
 • Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα του τεχνικού προσωπικού. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την οπτική ανάγνωση και χειροκίνητη καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών καλείται να αντιμετωπίσει σε πολλές περιπτώσεις  έντομα, τρωκτικά, αφύλακτα άγρια σκυλιά, ή και άλλα επικίνδυνα ζώα όπως φίδια και σκορπιούς. Ένα ακόμη ενδεχόμενο είναι οι υπάλληλοι να βρεθούν αντιμέτωποι με καταναλωτές που δυσανασχετούν ή αντιδρούν στην παρουσία τους. Με την εισαγωγή του νέου συστήματος τηλεμετρίας το έργο του προσωπικού διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό αποφεύγοντας τέτοιες δυσάρεστες ή ακόμα και επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Περιπτώσεις δυσπρόσιτων ή και απρόσιτων θέσεων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ψηφιακοί υδρομετρητές παύουν να αποτελούν πρόβλημα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωρινά υπάρχει δυσκολία ή και αδυναμία ανάγνωσης των ενδείξεων ενός ψηφιακού υδρομετρητή ή υπάρχουν ψηφιακοί υδρομετρητές σε μέρη για την πρόσβαση των οποίων απαιτείται η παρουσία ιδιοκτήτη οι ενδείξεις των ψηφιακών μετρητών μπορούν να αναγνωστούν εύκολα με ένα τέτοιο σύστημα τηλεμετρίας.
 • Σημαντικότατο πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για την συλλογή των δεδομένων μειώνεται δραστικά όπως και το αντίστοιχο κόστος. Έτσι η υπηρεσία μπορεί να αξιοποιήσει το προσωπικό της σε άλλες περισσότερο παραγωγικές εργασίες. Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι η καταμέτρηση 4000 ψηφιακών μετρητών γίνεται εντός 2 ωρών μέσω της κινητής ανάγνωσης ή Drive By όπως ορίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία, ενώ χειροκίνητα αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται εντός περίπου 3 εργάσιμων εβδομάδων. Ο δραστικά μειωμένος χρόνος που χρειάζεται η μέθοδος αυτή για την συλλογή των δεδομένων δίνει την ευχέρεια στην υπηρεσία να αξιοποιήσει το διαθέσιμο προσωπικό της σε τομείς που δεν υπήρχε η δυνατότητα ενασχόλησης στο παρελθόν όπως η ανάλυση των μετρήσεων και δεδομένων, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων, η διαμόρφωση συμπερασμάτων και καταγραφή τους όσον αφορά τις καταναλώσεις και τα διάφορα προφίλ χρήσης καταναλωτών ή και στην εκπαίδευση του προσωπικού σε σύγχρονες τεχνολογίες και διαμόρφωση κοινής αντίληψης για το μέγεθος του εκάστοτε προβλήματος και τον κατά το δυνατόν γρηγορότερο τρόπο αντιμετώπισής του.
 • Η διαχείριση του δικτύου από την υπηρεσία καθίσταται αποτελεσματικότερη. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα για ακριβέστερες μελέτες επέκτασης, συντήρησης, και λειτουργίας του δικτύου.
 • Όσον αφορά μάλιστα την επέκταση του δικτύου δίνεται η δυνατότητα προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σταθμών.
 • Η μετάβαση στοιχείων τιμολόγησης σε περίπτωση αλλαγών χρήσεως ή ιδιοκτητών κατοικιών καθίσταται εύκολη με το νέο σύστημα.
 • H υπηρεσία εισάγει σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα τόσο αναφορικά με τον εξοπλισμό μέτρησης όσο και με την παρακολούθηση και εφαρμογή διαδικασιών ελαχιστοποίησης των απωλειών σε διαρκή βάση.
 • Η διαχείριση του πόσιμου νερού γίνεται με πολύ καλύτερο και αποτελεσματικό τρόπο μέσω της δημιουργίας προφίλ κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή κλπ. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την υπηρεσία θα βασίζονται σε πραγματικά και ασφαλή στοιχεία και όχι σε εκτιμήσεις όπως γίνεται μέχρι τώρα. Η δυνατότητα δημιουργίας ιστορικού κατανάλωσης ενός υδρομέτρου θα δίνει την δυνατότητα αυξημένης προσοχής σε περίπτωση που υπάρξει ασυνήθιστη αλλαγή του καταναλωτικού προφίλ.
 • Ο ρυθμός λήψης δεδομένων είναι εύκολα προσαρμόσιμος στις εκάστοτε ανάγκες των εταιρειών. Σε περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία αποφασίσει ότι για ορισμένες ομάδες καταναλωτών δεν θέλει να λαμβάνει τόσο αναλυτικές πληροφορίες κατανάλωσης, που απαιτούν με την σειρά τους αυξημένη επεξεργαστική ισχύ για την εξαγωγή επιπλέον δεδομένων, η εταιρεία είναι σε θέση να αυξήσει τη χρονική περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στις μετρήσεις λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο αραιότερες μετρήσεις.
 • Επιπρόσθετα μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό και διαχειριστικό κόστος του πόσιμου ύδατος καθώς και της επεξεργασίας και επαναπροώθησής του στο περιβάλλον με αποτέλεσμα τον περιορισμό των φυσικών απωλειών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή του συστήματος τηλεμετρίας κρίνονται αναγκαία για όλους τους παραπάνω λόγους. Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, η Υπηρεσία θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας που θα της επιτρέψει να έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα με στόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης. Έτσι, θα προβλέπονται ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος ύδρευσης, θα προλαμβάνονται έκτακτα περιστατικά και θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή. Η Υπηρεσία θα διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το αντλούμενο νερό, ελέγχοντας τις εισόδους των επιμέρους ζωνών και περιορίζοντας τις διαρροές με απώτερο σκοπό την αύξηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη μείωση της κατασπατάλησης του υπερπολύτιμου αυτού αγαθού.

 

Περιγραφή Προτεινόμενης Δράσης

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας μελέτης, η υλοποίηση και χρήση του προτεινόμενου αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεμετρίας οδηγεί στην εξάλειψη των οικιακών αφανών διαρροών, στη πρόβλεψη ενδεχόμενων αστοχιών του συστήματος ύδρευσης, στη μείωση σε μεγάλο ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού και τελικά στη συνολική βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου.

Πρωταρχικό μέλημα της υπηρεσίας πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και κυρίως των υδατικών.

Το πόσιμο νερό που δεν αξιοποιείται και τελικά καταλήγει στην αποχέτευση εντός του δικτύου ανεξαρτήτως για ποια χρήση προορίζεται (τουριστική, εμπορική, βιομηχανική, οικιακή ή κοινωνική χρήση) έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στον υδατικό πόρο, στους φορείς διαχείρισης και διανομής του, στους ίδιους τους καταναλωτές αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα. Η κατηγορία των απωλειών «client side leakages» όπως ορίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία τις περισσότερες φορές δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές ή ακόμα και αν γίνει, η αντίδραση τους για τον περιορισμό ή λύση του προβλήματος εξαρτάται από το πόσο θορυβείται από αυτές οικονομικά ή αισθητικά ο καταναλωτής, παράγοντες εντελώς υποκειμενικοί, στους οποίους προφανώς δεν μπορεί να στηρίζεται ο πάροχος ύδρευσης και κατ’ επέκταση ο διαχειριστής του δικτύου, ο οποίος και οφείλει να επιλύσει αυτή την κατάσταση. Το νερό αυτό δεν καταγράφεται από τα ήδη εγκατεστημένα όργανα μέτρησης εξαιτίας του ότι οι διαρροές ιδιαίτερα χαμηλής παροχής απαιτούν όργανα μέτρησης κατανάλωσης μεγάλης ευαισθησίας και υψηλής ακρίβειας τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα στα δίκτυα ύδρευσης των περιοχών ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης. Στην περίπτωση αυτή το νερό που παρέχεται, δεν καταγράφεται, δεν τιμολογείται, δεν χρησιμοποιείται επωφελώς για τον άνθρωπο και καταλήγει άσκοπα στην αποχέτευση δημιουργώντας σταδιακά ένα μακροχρόνιο έλλειμμα. Συνεπώς, η βιώσιμη και αξιόπιστη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης αποτελεί ύψιστης σημασίας προτεραιότητα. Αυτή μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της χρήσης προηγμένου εξοπλισμού, όπως το προβλεπόμενο αυτοματοποιημένο τηλεμετρικό σύστημα το οποίο :

 • Διασφαλίζει την τηλεμετάδοση των δεδομένων προσφέροντας στην υπηρεσία την δυνατότητα εύκολης ανάλυσης της εκάστοτε κατάστασης και άμεσης παρέμβασης.
 • Εξαλείφει τα όποια φαινόμενα υποεγγραφής μειώνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τα όποια σφάλματα λόγω της αυξημένης μετρολογίας του.
 • Μειώνει τα λειτουργικά κόστη της Υπηρεσίας (ανίχνευση και αποκατάσταση εσωτερικών διαρροών, εντοπισμός φαινομένων λαθροληψίας νερού ή μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στους ψηφιακούς μετρητές, δραστική μείωση των απαιτούμενων ωρών καταμέτρησης και καταχώρησης των ενδείξεων κ.α.)
 • Συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του κρίσιμου τομέα της ύδρευσης και ιδιαίτερα του συστήματος καταμέτρησης και αυτοματοποιημένης τιμολόγησης.
 • Προωθεί την δημιουργία εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.
 • Επιδιώκει την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογικών προτύπων παρακολούθησης και υπολογισμού των απωλειών του νερού που παράγεται άσκοπα και τελικά δεν χρησιμοποιείται επ’ ωφελεία του ανθρώπου με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

 

Συγκεκριμένα θα παρακολουθούνται και αποστέλλονται ακόμα και από τους πιο απομακρυσμένους σταθμούς μέτρησης στον εξοπλισμό ανάγνωσης της Υπηρεσίας τα εξής δεδομένα:

 • Τρέχουσα ένδειξη κατανάλωσης
 • Ειδοποίηση ανάστροφης παροχής
 • Ειδοποίηση διαρροής εντός της οικίας
 • Ειδοποίηση παραβίασης μετρητικού μηχανισμού
 • Ειδοποίηση μη χρησιμοποίησης
 • Ειδοποίηση ισχύος μπαταρίας κ.α.

Η επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία απαιτούνται σύγχρονες τεχνολογίες, τόσο από πλευράς εξοπλισμού μέτρησης, όσο και από πλευράς εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. Για την επίτευξη αυτού προτείνεται η προμήθεια μετρολογικά αξιόπιστων, ψηφιακών (υποδομή για AMR) υδρομετρητών και η εφαρμογή του τηλεμετρικού συστήματος, εγκαθιστώντας ένα Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανάγνωσης των μετρήσεων (AMR, Automated Meter Reading) που θα συνοδεύεται από κατάλληλο Λογισμικό Ανάγνωσης και Διαχείρισης των μετρήσεων και όλων των χρήσιμων πληροφοριών.

 

 

Η. Περιγραφή Εξοπλισμού και κατάλληλων Τεχνολογιών

Η προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με προεγκατεστημένη υποδομή AMR (Automated Meter Reading), για να μπορούν οι ψηφιακοί υδρομετρητές να αποστέλλουν τηλεπικοινωνιακά τις καταγραφές τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός συστήματος τηλεμετρίας.

Ένας αξιόπιστος μετρολογικά ψηφιακός υδρομετρητής  καταγράφει, αποθηκεύει, μετατρέπει την πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, και την μεταδίδει. Επιπρόσθετα, εξαλείφει τα φαινόμενα υποεγγραφής του υφιστάμενου μετρητικού συστήματος που οφείλονται στην παλαιότερης γενιάς τεχνολογία που χρησιμοποιούν και την πολύ χαμηλή μετρολογική ακρίβεια του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η διάταξη επικοινωνίας είναι υπεύθυνη για την ασύρματη επικοινωνία του ψηφιακού υδρομετρητή με τον εξοπλισμό της διάταξης καταγραφής (δέκτης) μέσω της μετάδοσης των μετρήσεων καθώς και όλων των χρήσιμων πληροφορίων ή/και ειδοποιήσεων σε μορφή σημάτων. Μάλιστα, καθώς πρόκειται για αυτοματοποιημένη μέθοδο, η λήψη των δεδομένων μπορεί να γίνεται όποτε απαιτείται, ακόμα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να απαιτείται η συνήθης μέθοδος καταγραφής των μετρήσεων ανά τρεις, τέσσερις ή έξι μήνες. Ο Δέκτης-Καταγραφέας ή Συγκεντρωτής αποτελεί τη συσκευή που συλλέγει τα δεδομένα που μεταδίδονται από τους πομπούς των ψηφιακών υδρομετρητών και τα μεταφέρει στην κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

H Υπηρεσία θα μπορεί πλέον να επεξεργάζεται και να δημιουργεί  αναλύσεις, στατιστικά στοιχεία και γραφημάτα μέσω του λογισμικού που συνοδεύει τους ψηφιακούς υδρομετρητές, εφόσον όλες οι πληροφορίες/δεδομένα και οι μετρήσεις των ψηφιακών υδρομετρητών θα καταλήγουν στον Η/Υ στο γραφείο της. Το Λογισμικό Ανάγνωσης και Διαχείρισης θα έχει τη δυνατότητα του προγραμματισμού και της εγγραφής των ψηφιακών υδρομετρητών στο σύστημα. Επιπλέον, θα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνει ανάλογα με τις παραμέτρους που του παρέχονται και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει από αυτά στατιστικά στοιχεία εμφανίζοντας αντίστοιχα γραφήματα. Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης ανά ψηφιακό μετρητή, ανά περιοχή, ανά χρονική περίοδο και εξαγωγής των δεδομένων προς τιμολόγηση.

Παρακάτω παρατίθενται τα υποσυστήματα, που περιλαμβάνει ο προτεινόμενος  εξοπλισμός , τα οποία στο σύνολό τους αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας:

 • Προμήθεια του συστήματος Καταμέτρησης και Μετάδοσης, ήτοι Ψηφιακοί Yδρομετρητές.
 • Δέκτης – Καταγραφέας ή Συγκεντρωτής: Προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού για την λήψη των δεδομένων των πομπών από τους χειριστές του συστήματος.
 • Την εκπαίδευση των Χειριστών αναφορικά με την χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού συλλογής δεδομένων.
 • Εξοπλισμός Παραμετροποίησης Ψηφιακών Υδρομετρητών και κατάλληλο λογισμικό.
 • Την εκπαίδευση των Χειριστών αναφορικά με την χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού παραμετροποίησης των Ψηφιακών Υδρομετρητών.
 • Λογισμικό (Τηλεμετρίας) Ανάγνωσης και Διαχείρισης Καταναλώσεων.
 • Την εγκατάσταση – παραμετροποίηση του απαραίτητου Λογισμικού για την ανάγνωση, μεταφορά, καταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεων.
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ως άνωθεν λογισμικού.
 • Τη Δοκιμαστική Λειτουργία του συνόλου του συστήματος.

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact