Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης,  θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης, θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωριστεί το στοιχείο που λείπει. 
    Για πρόσωπα που δεν υπάρχει  ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται κατά σειρά:
    o βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας  o Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1991)

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη πατρωνύμου ή μητρώνυμο στα μητρώα αρρένων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact