ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(5/12/16)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  01-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 17441

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  5η    του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.- Περί έγκρισης απόδοσης  ΧΕΠροπληρωμής  και απαλλαγής των υπόλογων υπαλλήλων.

2.-  Περί έγκρισης παράτασης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                                ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact