Πρόχειρο πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017

4η Συνεδρίαση

Την 20η Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε  στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό  Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα  με το αρθ. 67 του  Ν.3852/2010   παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των   θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο   27    μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 και ονομαστικά οι:

Παρόντες                                                        Απόντες

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π
ΠΡΕΔΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΡΑΠΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π αποχώρησε στο 5ο ΘΗΔ
ΡΟΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π
ΤΡΩΓΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Π
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ  Π
 

ΠΑΛΥΒΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Π
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π
ΝΤΑΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α
ΣΔΡΑΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  Π
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Π
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π
ΜΑΝΑΒΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.  Π
ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου  Π
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π
ΛΙΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΛΟΥΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  Π
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Π
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :

 Ζωγράφος Παναγιώτης             Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού  Π
Νικολάου Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου  Π
Καλογερόπουλος Ανδρέας        Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Α
Μπιτσάκος Σπυρίδων    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού  Π
Μαρούσης Χρήστος       Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου    Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

 Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος            Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου  Π
Κόλλιας Νικόλαος                     Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Μπέζιος Δημήτριος                    Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου  Π
Δαγρές Ευάγγελος        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας  Π
Μαστοράκος Άγγελος    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας Α
Καλλάς Παναγιώτης                  Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου  Π
Νούτσης Κων/νος                      Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Σαρμάς Μιχαήλ             Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Α
 Μπακιρτζής Εμμανουήλ                        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.2η αναμόρφωση οικ προυπολογισμού 2017 με τίτλο  Υλοποίηση του έργου, Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου – Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016», με ποσό 800.000,00€.

Παρόντες  20    Απόντες  7  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης

Εισηγητής Δήμαρχος

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΙΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών αφού έλαβε υπ’ όψη της :

Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007

Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15/06/59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)

Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28379/18-07-2012

Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

Την υπ’ αριθμ. 229/28-12-2016 Α.Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ έτους 2017 και την υπ’ αριθμ. 24035/17-02-2017 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Την ΚΥΑ 23976/26-07-2016.

Το υπ΄ αριθμ. ΔΥΟ/885/16-03-2017 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

Εισηγείται προς την Ο.Ε. και το Δ.Σ. τα κάτωθι :

1.         Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑ Εσόδων 00.1322.04 με περιγραφή «Υλοποίηση του έργου, Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου – Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016», με ποσό 800.000,00€. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑ Εξόδων 64.7323.02 με περιγραφή «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου – Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016» με ποσό 800.000,00€.

ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης  .Κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίθηκε η εισήγηση .

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (2η)

Παρόντες  20    Απόντες  7  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  η εισήγηση του θέματος με ψήφους 19 υπέρ έναντι 1 κατά του κου Τσίτουρα Βουδούρη ο οποίος καταψήφισε την εισήγησης της  αναμόρφωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας και υπερψήφισε την εισήγηση της αναμόρφωσης του Αντιδημάρχου.

2. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Παρόντες  20    Απόντες  7  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.

Παρόντες  20    Απόντες  7  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος

4. Διαγραφή οφειλών

Παρόντες  20    Απόντες  7  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος

5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ  (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων)

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Προτάθηκε ο ορισμός του κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ως  υπεύθυνο λογ/σμού στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ για το έργο 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού χώρας»

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νεράντζας»

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του θέματος με ψήφους 18 υπέρ έναντι 1 κατά του κου Τσίτουρα -Βουδούρη ο οποίος διαφωνεί με τις απ΄ ευθείας αναθέσεις των έργων κ τη μη επίτευξη ικανοποιητικών εκπτώσεων .

7. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου» (Α.Μ. 19/2012)

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του θέματος με ψήφους 18 υπέρ έναντι 1 κατά του κου Τσίτουρα -Βουδούρη ο οποίος διαφωνεί με τις απ΄ ευθείας αναθέσεις των έργων κ τη μη επίτευξη ικανοποιητικών εκπτώσεων.

8. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Βραχατίου» (Α.Μ. 8/2013)

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

9. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Υδρευτικά Έργα (Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)»

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

10. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου»

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστου χώρου Δήμου»

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής  Δήμαρχος

Προτείνεται:

·         Η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βελου Βοχας στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

·         Η έγκριση της διακήρυξης της 10ης Μαρτίου 2017 η οποία επισυνάπτεται

·         Η έγκριση του σχεδίου του καταστατικού του δικτύου το οποίο επισυνάπτεται

·         Να οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος με αναπληρωτή τον κο Κων/νο Παλυβό, δημοτικό σύμβουλο.

·         Να εγκριθεί το ποσό ύψους 2.000€ ως ετήσια εισφορά στο Δίκτυο, το οποίο θα προβλεφθεί με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του 2017 και εφεξής

·         Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

  1. Ν.Π.Δ.Δ.
13. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2017 (1η)

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Σδραλης Μιχαήλ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Σ.Τ.Ο.)

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Σδραλης Μιχαήλ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

15. Προγραμματισμός πρόσληψης ημερομίσθιου προσωπικού έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Σδραλης Μιχαήλ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους  18 υπερ έναντι 1 κατά του κου Τσίτουρα -Βουδούρη

Αφορά  ειδικότητα ΥΕ Εργατών έως 15 άτομα στην Υπηρεσία Πρασίνου εως 5 ημερομίσθια το άτομο ανά μήνα με διάρκεια σύμβασης έως 12 μήνες

16. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017

Παρόντες  19    Απόντες  8  Πρεδάρης -Τζαναβάρα-Παπαλέκας-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Πολλάλης -Ράπτης

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Σδραλης Μιχαήλ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Αφορά 1 άτομο ΔΕ Ηλεκτερολόγων  με άδεια εναερίτη   διάρκειας 8 μηνών

και 5 άτομα συνοδούς απορριμματοφόρων διάρκεις 8 μηνών

17. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ έτους 2017

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Σδραλης Μιχαήλ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Αφορά 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων με άδεια χειριστή εκσκαφέα 97ΗΡ  διάρκειας 8 μηνών και 1  άτομο  ΤΕ Τεχν. Μηχ/κων

Ζευγολατιό                  20-03-2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

απών

   Σδράλης Μιχαήλ          Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ    Γκατζογιάννης Δημήτριος        

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΓΩΝΕΣ PLAYOFFS ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact