Συνεδρίαση έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ζευγολατιό  16 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 18200

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς

                                Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                    κ.  …………………………………………….

Σας καλούμε για πρώτη φορά την  21η  Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση ειδική τακτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 και του άρθρ. 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  παρακάτω μοναδικού θέματος :

  • Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας έτους 2015

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω

att00011

att00014

att00017

att00008

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact