Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βραχάτι 15/09/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αρ.Πρωτ.: 21
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βραχατίου

………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή όπως προσέλθετε

σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παπαστρατή Σοφία του Βασιλείου.

2.-Εισήγηση για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.έτους 2015.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αρίθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ΄΄ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ΄΄ του Ε.Π ΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact