Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ζευγολατιό, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     Α.Π. : 3358

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 6η Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση ειδική, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 67 και 266 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος :

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού έτους 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Ζευγολατιό, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                 Α.Π. : 3423

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 6η Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, να προσέλθετε στην

αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική

σύμφωνα με το αρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση – Ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ ΑΝΕΛΙΞΗ ΄΄ οικ. έτους 2013.

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 07/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ ΑΝΕΛΙΞΗ ΄΄ με θέμα «Εισφορά χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ».

3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέλου Βόχας.

4. Έγκριση πρακτικού ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βέλου – Βόχας για τη Διοικητική παραλαβή προς χρήση της οδού SR12, της εργολαβίας «Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου τμήματος αρχ. Κόρινθος – Κιάτο, κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης Ζευγολατιού και περιβάλλοντα χώρου Α.Δ. Ζευγολατιού οδικής γέφυρας ποταμού Ελισσώνα, τοπικών οδικών δικτύων, δεξαμενών ανάσχεσης και διευθέτησης Ελισσώνα και Η/Μ εργασιών Κ.Δ. Πασίου και Α.Δ Κιάτου » στο τμήμα της ΣΓΥΤ Κόρινθος – Κιάτο (Α.Σ. 539/07).

6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υπογραφή του ΄΄ Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος : Πελοπόννησος 2020- Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014 ΄΄.

7. Έναρξη από το Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του αρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΦΕΚ 2200/30-9-2011 κατόπιν αιτήσεως δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΓΕ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact