ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η
(ως προς την προσθήκη του 6ου θέματος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 216/ 08-10-2014
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτική κοινότητας Βραχατίου, την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.-Περί ορισμού εκπροσώπου του ΝΠΔΔ για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδας, την Εθνική Τράπεζα και την Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.

2.-Περί 3ης αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ.

3.-Περί αιτήσεως Δημάκη Μαρίας του Ανδρέα για μείωση του ανταλλάγματος για την τοποθέτηση λούνα πάρκ σε χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου το έτος 2014.

4.-Περί ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.2323/95 για τον καθορισμό του αριθμού αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2015 στη χερσαία ζώνη λιμένα Βραχατίου.

5.-Περί βεβαίωσης οφειλών από παραχωρήσεις χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Βραχατίου τα έτη 2012, 2013 και 2014.

6.-Περί ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί σε κωδικούς αριθμούς του τρέχοντος προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 1η αναμόρφωσή του που έγινε με την αρ. 11/2014 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την αρ. 95/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Διοικητής Λιμενικού Τμήματος Κιάτου)
2. ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δημοτικός σύμβουλος)
3. ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ (δημοτική σύμβουλος)
4. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (δημοτικός σύμβουλος)

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact