157/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

157-2019 Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 3/28.11.2019 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης : «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Βέλου- Βόχας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους Λειτουργίας» (α/α συστήματος 72156) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης για την κατασκευή των τοιχείων σε τμήματα της οδού Ζευγολατιό-Καλέντζι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact