ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό 9 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 166

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 16η Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00

να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σ

ύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας»

3.

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ»

4.

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΤΔ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»

5.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ» με αρ. μελέτης 21/2014

6.

Έγκριση και παραλαβή της δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης: «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων στην περιοχή οικιστικής επέκτασης Ε1γ του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Βέλου»

3. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Έγκριση προϋ/σμού οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

8.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης )Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€

10.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου (παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28)

11.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων

12.

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου)

13.

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

14.

Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 2307/95)

15.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.

16.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων & Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων για το έτος 2014

17.

Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Koπή Πίτας για τους υπαλλήλους του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact