ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Με απόφαση του Δημάρχου Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκου  συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορά την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου των αποφάσεων της Διοίκησης, για την πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Η στελέχωση της ΟΔΕ είναι τριμελής  από υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και προσδιορίστηκε με την αρίθμ.66/14-2-2011 απόφαση Δημάρχου.

Όπως αναφέρει η απόφαση, «Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο.

Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.»

Με τη συγκρότηση της ΟΔΕ ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Δήμο, που αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές πλευρές της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Συμμετοχή δημάρχου σε επιμορφωτική ημερίδα

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact