3/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας

3-2020

Προηγούμενη ανάρτηση 10/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία