ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΄΄ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ΄΄ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ζευγολατιό 01.06.2012.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 9208

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του άρθ. 192 του Ν.3463/2006 η εκμίσθωση του βορειοδυτικού τμήματος της πλατείας «Ειρήνης & Φιλίας» για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού για το έτος 2012, συνολικής εκτάσεως ογδόντα (80) τ.μ., επειδή το συγκεκριμένο τμήμα δεν βρίσκεται προ ή εις την προβολή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους παρακάτω όρους :

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στο Ζευγολατιό, την 14η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00 έως 12.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την παραπάνω θέση, σε περίπτωση δε αυτή αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί την 21η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00 έως 12.30

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος παρακείμενων της εν λόγω πλατείας.

Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται αποκλειστικά για το έτος 2012.

Σαν κατώτατο όριο τιμήματος (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς) ορίζεται τίμημα δώδεκα ευρώ (12,00€) ανά τ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή σαν εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή 96,00 ευρώ.

Επίσης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση περί του ασκούμενου επαγγέλματος καθώς και δημοτική ενημερότητα.

Η εγγύηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αντικατασταθεί με άλλη, ίσου ποσού με το ένα δέκατο (1/10) του τιμήματος που επιτεύχθηκε, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη του διαγωνισμού στην επιτροπή δημοπρασίας, στην οποίαν πρέπει να παρουσιάσει και τον αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο.

Δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής συμμετοχής στην δημοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού. Επίσης όσοι συμμετέχουν στην δημοπρασία σαν εγγυητές, μπορούν να συμμετέχουν στην δημοπρασία σαν εγγυητές μόνο για έναν πλειοδότη.

Κατά τη διαδικασία δημοπράτησης έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στο χώρο που διενεργείται η δημοπρασία μόνον ο ενδιαφερόμενος για κάθε θέση και ο αντίστοιχος εγγυητής του .

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως σε κάθε επόμενο πλειοδότη και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και καθ’ ολοκληρία υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί, καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν την τυχόν διαφορά σε περίπτωση που το τίμημα που θα επιτευχθεί υστερεί του αντίστοιχου της προηγούμενης δημοπρασίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκρισή του αποτελέσματος από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

Το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του Δήμου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του τιμήματος ή και τη λύση της σύμβασης, αν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τις υπέρ του χώρου δουλείες, τα όρια αυτού, να τον προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να τον διατηρεί καθαρό και σε καλή κατάσταση. Με την λήξη της σύμβασης ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του άρθρου αυτού ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίος θα καθορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή παραχώρηση χρήσης καθώς και έγγραφη παραχώρηση του χώρου από τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact