Πρόχειρο Πρακτικό 11ης Συνεδρίασης Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 8998

11 η Συνεδρίαση

Tην 6η Ιουνίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Πρεδάρης Γεώργιος Πρόεδρος

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης

Δαληβίγκας Κων/νος Δαρδάνης Γεώργιος

Μπεκιάρης Δημήτριος Λιάκος Μιχαήλ

Καραφωτιάς Γεώργιος Τριανταφύλλου Γεώργιος

Λιούλιας Ιωάννης Παππάς Θεοφάνης

Μπουγάς Μιχαήλ

Ντάνος Γεώργιος

Παλυβός Κων/νος

Παπαλέκας Αθανάσιος

Σιάτος Γεώργιος

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Τρωγάδης Βασίλειος

Τσάνος Νικόλαος

Τσάτσαρης Κων/νος

Λέκκας Νικόλαος

Κανελλόπουλος Ευθύμιος

Λούτας Ιωάννης

Ραχανιώτης Νικόλαος

Μερκούρη Παναγιώτα

Περαχωρίτης Αθανάσιος

Μπούρας Νικόλαος

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Κωτσάκος Χαρίλαος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Λιβάνης Ευθύμιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΑΔΣ 106/2012

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού Ανταποδοτικών υπηρεσιών Έτους 2012

Παρόντες : 22 Απόντες : 5

Εισηγητής : Πρόεδρος

• Με βάση το αριθμ. 21762/30-5-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών.

κ την καταγραφή των αναγκών μας ως διευρυμένος πλέον Δήμος Βέλου-Βόχας, και έχοντας ως δεδομένο την λήξη των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 07-03-2012 αλλά και των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στις 30-11-2011 όπου καλύφθηκαν οι ανάγκες των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης και της πολιτικής προστασίας αντίστοιχα, η απασχόληση εποχικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίες προκύπτουν από την συνεπή εφαρμογή των μέτρων πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία, συνεχείς αποψιλώσεις, καθαρισμοί οικοπέδων κ.λ.π).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν εισηγούμαστε

1.Την έγκριση συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης καθότι υπάρχει άμεση ανάγκη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη εργατών

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου την συζήτηση του Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης κ

2.

Την έγκριση των προσλήψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει, του κατωτέρω εποχιακού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα, αριθμό θέσεων, υπηρεσία, Κ.Α. πιστώσεων και διάρκεια συμβάσεων:

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

(Συνοδοί Απορ/φορου)

5

Καθ/τας και Ηλεκτρ/σμου ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου την έγκριση των παραπάνω προσλήψεων .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 277/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση νέας Προγραμματικής Σύμβασης του αρθρ. 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας και Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για την πράξη « Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. »

Παρόντες : 22 Απόντες : 5

Εισηγητής : Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος είπε :

Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων με την οποία εντάσσεται κ ο Δήμος αυτός στην Προγραμματική Σύμβαση για το έργο Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. θα πρέπει το Δ Σ Βέλου Βόχας να εγκρίνει εκ νέου με ανάκληση της 277/2011 ΑΔΣ, την έγκρισης της νέας προγραμματικής Σύμβασης .

Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ , την έγκριση της νεας Προγραμματικής σύμβασης

2. Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Δήμο.

Παρόντες : 22 Απόντες : 5

Εισηγητής : Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος είπε : Είναι κοινή διαπίστωση ότι το Κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας κ παραβατικότητας ,με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις .

Το πρόβλημα που αφορά την περιοχή του Δήμου μας έχε επισημανθεί τόσο στον Ταξίαρχο ΕΛΑΣ Κορινθίας όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ,όσον αφορά τα κρούσματα εγκληματικότητας καθώς και την ανάγκη στελέχωσης του ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ,όμως μέχρι σήμερα του Υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί θετικά .

Η Δημοτική Αρχή προέβει στην ανάθεση φύλαξης σε ιδιωτική εταιρία SECURITY όμως η μεγάλη έκταση του Δήμου δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς κ υπάρχει ανάγκη να προβούμε στις παρακάτω δράσεις μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας :

Α.

Να συγκροτηθεί με την παρούσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας /Εγκληματικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει από ως έντεκα (11) μέλη, τα οποία θα είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης

Β.

Να συσταθούν εθελοντικές ομάδες φύλαξης στα πλαίσια της πρόληψης κ σε καμία περίπτωση να μην εμπλέκονται σε θέματα αυτοδικίας .

Γ.

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο σε κάθε Τοπική Κοινότητα κάποιας χρέωσης 5-10 ευρώ το μήνα ανά οικία κ τα χρήματα να τα διαχειρίζονται τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων ώστε να υπάρξει μόνιμη φύλαξη από Εταιρεία Φύλαξης SECURITY δε μόνιμη βάση για κάθε χωριό.

Δ.

Να γίνει εκ νέου αίτημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την παρούσα απόφαση με στοιχεία από το ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Λέκκα ο οποίος είπε :

Πρέπει να υπάρξει απολογισμός από τη μέχρι τώρα φύλαξη από την Ιδιωτική Εταιρεία SECURITY κ να αποφασίσουμε α από τα αποτελέσματα (ειδοποιήσεις που έχουν γίνει στην ΕΛΑΣ) αν επεκτείνουμε ή καταργήσουμε τη φύλαξη μέσω της Εταιρείας.

Πρότεινε:

Α.

Να συγκροτηθεί με την παρούσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας/Εγκληματικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄),και να μετέχουν : ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κος Παπαθεοδώρου ο οποίος έχει ασχοληθεί διακριθεί επιστημονικά στο υπό συζήτηση θέμα ,να μετέχουν ψυχολόγοι ,δικαστικοί ,να μετέχει ο κύριος Ραχανιώτης ως γνώστης θεμάτων Δικαιοσύνης, να μετέχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Κορινθίας που μένει κ στο Δήμο μας και να καλούνται στη συνεδρίαση της Επιτροπή οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων .

Β .

Να ζητηθεί από την ΕΛΑΣ να οριστεί Τοπικός Αστυνόμος σε εφαρμογή του ΠΔ 49/2006 για κάθε Τοπική Κοινότητα ο οποίος θα ενημερώνει την Υπηρεσία του για όλα τα θέματα ασφάλειας και παραβατικότητας όπως το πρόβλημα Των ναρκωτικών ,θέματα ROMA , θέματα διαμονής αλλοδαπών

Γ.

Οσον αφορά την εθελοντική ομάδα φύλαξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες

Δ.

Να δοθεί προσοχή σε χώρους διαμονής ομάδων για την αποφυγή δημιουργίας GETO

Ε.

Να δοθεί βαρύτητα στον Φωτισμό των οδών με μεγάλα φωτιστικά σώματα καθότι είναι μέσο εναντίον των κρουσμάτων εγκληματικότητας

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ραχανιώτη

Επεσήμανε την έλλειψη πολιτικής όσον αφορά την λαθρομετανάστευση , τα ναρκωτικά, τους

Roma, το ηλεκτρονικό έγκλημα ,και πρότεινε :

Α .

Την εντατικοποίηση από την ΕΛΑΣ των ελέγχων και περιπολιών

Β.

Να ζητηθούν στοχευμένες δράσεις της ΕΛΑΣ (ΟΚΕ) κ του ΣΔΟΕ

Γ

Να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση αστυνομικές επιχειρήσεις ελέγχων σε κομβικά σημεία .

Δ

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης καμερών στις εισόδους των Κοινοτήτων εφόσον εξετάσουμε το νομικό ζήτημα .

Ε

Να δοθεί έμφαση στον Φωτισμό των οδών

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Μπούρα

Ο οποίος είπε ότι δεν είναι αισιόδοξος για τα αποτελέσματα των δράσεων , πρότεινε δε :

Α.

Να ανατεθεί σε ιδιωτική Εταιρεία η φύλαξη των Κοινοτήτων η οποία θα συνδέεται άμεσα με εθελοντική ομάδα που θα συσταθεί σε κάθε Κοινότητα .

Β

Να ζητηθεί το οργανόγραμμα του ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ κ να επισημανθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό .

Γ.

Να δοθεί έμφαση στο Φωτισμό των οδών

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Παπαγεωργίου

Ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να επιβληθούν άλλα χαράτσια στους δημότες και ότι η αύξηση της φτώχειας του λαού οδηγεί σε αύξηση της εγκληματικότητας.

Η ΕΛΑΣ χρησιμοποιείται για καταστολή των λαϊκών απαιτήσεων και όχι για την καταπολέμηση του εγκλήματος .

Είναι αντίθετος στη δημιουργία εθελοντικών ομάδων για αποφυγή κρουσμάτων αυτοδικίας και ρατσισμού, και είναι αντίθετος σε Εταιρεία Φύλαξης .

Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Τρωγάδη

Είπε ότι η βία κ η εγκληματικότητα είναι θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Κεντρικής Εξουσίας ,εμείς μπορούμε μέσα από τις δράσεις μας να στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση κ εκτόπιση του φαινόμενου.

Η Εταιρεία SECURITY αν ελέγχει την είσοδο κάθε χωριού ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχει παραγωγή αγροτικών προϊόντων αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά .

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λιούλιας και είπε

Η αυριανή μέρα θα είναι χειρότερη για το συζητούμενο θέμα και πρότεινε την δημιουργία εθελοντικών ομάδων φύλαξης με δημοτικά αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περαχωρίτης

Και είπε ότι

Ένας λόγος που η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί είναι κ η έλλειψη απονομής δικαιοσύνης.

Επεσήμανε την έλλειψη ελέγχου οχημάτων από την ΕΛΑΣ

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κα Τζαναβάρα

Η οποία είπε πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο κ αλληλοενημέρωση των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής .

Ύστερα από τα παραπάνω το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

Πρώτον : Τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας/Εγκληματικότητας

Το οποίο θα απαρτίζεται από 11 μέλη :

*Τον Δήμαρχο

*Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή τον Πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Σχολής Κορίνθου

*Τον Δκτη ΕΛΑΣ του ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

*1 εκπρόσωπος του Συλλόγου Αστυνομικών Κορινθίας

*1 Ψυχολόγο

*1 Σύμβουλο της πλειοψηφίας

*1 Σύμβουλο της μειοψηφίας

*1 Κοινωνιολόγο

*Τον Περιφερειακό Σύμβουλο από την περιφέρεια του Δήμου Βέλου Βόχας

*1 δικαστικό

*1 εκπρόσωπο της εθελοντικής ομάδας του Δήμου Βέλου Βόχας ΑΡΩΓΗ

Και να καλούνται στις συνεδριάσεις οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Το έργο του παραπάνω Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄),.

Δεύτερο : Να γίνει εκ νέου αίτημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την παρούσα απόφαση με στοιχεία από το ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος και

να ζητηθεί από την ΕΛΑΣ να οριστεί Τοπικός Αστυνόμος σε εφαρμογή του ΠΔ 49/2006 για κάθε Τοπική Κοινότητα ο οποίος θα ενημερώνει την Υπηρεσία του για όλα τα θέματα ασφάλειας και παραβατικότητας

Τρίτο:Σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών κ Τοπικών Κοινοτήτων κ τους κατοίκους να εξεταστεί η δυνατότητα ώστε να υπάρξει μόνιμη φύλαξη από Εταιρεία Φύλαξης SECURITY σε μόνιμη βάση για κάθε χωριό.

Τέταρτο : Η ενίσχυση του Δημοτικού Φωτισμού των οδών .

3. Διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.

Παρόντες : 22 Απόντες : 5

Εισηγητής : Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος προέβει σε ενημέρωση του ΔΣ και είπε :

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί τη Διαχείριση απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου κ έχει ήδη διεξαχθεί διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας του έργου.

Με βάση το Ν 4071/2012 συνιστώνται σε κάθε περιφέρεια Φορείς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων ΦΟΔΣΑ στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας , σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων .

Σχετικά με το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας της 30 ης Ιουνίου 2012 κατά την οποία κλείνουν πανελλαδικά όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές και απειλούνται οι Δήμοι με την επιβολή προστίμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει ζητήσει γνωμοδότηση από νομικό Σύμβουλο για την αντιμετώπιση και ακύρωση των προστίμων.

Ο Δήμος μας εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Κιάτου παρόλα τα προβλήματα που υπήρξαν με την απαγόρευση μεταφοράς των απορριμμάτων μας ,την οποία ανατρέψαμε με προσφυγή στη δικαιοσύνη .

Δυστυχώς η ανακύκλωση στο Δήμο μας φθίνει παρά τις προσπάθειες που γίνονται κ αφορούν τόσο την ενημέρωση των μαθητών στα Σχολεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου μας όσο και από την βοήθεια που ζητήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης με επίσκεψη μας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε προμήθεια νεων κάδων ανακύκλωσης

Βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση τρόπων λύσης του θέματος της διαχείρισης απορριμμάτων – είτε οικιακά είτε ογκώδη -σε επίπεδο Δήμου τόσο με Εταιρείες όσο κ με όμορους Δήμους ,καθότι είναι από τα πλεον σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουμε.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Περιφερειακό Σύμβουλο κο Πισιμίση Αθανάσιο ο οποίος είπε :

Η Περιφέρεια κινήθηκε άμεσα στο μεγάλο πρόβλημα της Διαχείρισης των απορριμμάτων και ήδη διεξήχθη Διεθνής διαγωνισμός κατά τον οποίο υποβλήθηκαν προσφορές από 7 ελληνικές εταιρίες .Ηδη αξιολογήθηκαν για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 4 και εντός του Ιουνίου θα αξιολογηθεί και η καλύτερη προσφορά για να γίνει η ανάθεση. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι τουλάχιστον 3 έτη και μπορεί να φθάσει τα 5 εφόσον κ οι κατάσταση της Χώρας το επιτρέψει.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κο Ραψωματιώτη Δημήτριο ιδιοκτήτη του Κέντρου Ανακύκλωσης στο Μπολάτι ο οποίος είπε :

Υπάρχει κατάρρευση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και ανέφερε ενδεικτικά ότι από 800 τόνους μηνιαίως τον Αύγουστο 2011 μειώθηκε σε 400 τόνους το μήνα το χειμώνα 2011 κ σήμερα κυμαίνεται στους 500 τόνους το μήνα ,με αποτέλεσμα η λειτουργία του Κέντρου Ανακύκλωσης να είναι προβληματική.

Πρότεινε να γίνει ανακατανομή των υπαρχόντων κάδων ανακύκλωσης και προμήθεια νέων. Η Εταιρεία είπε ,προτίθεται να τοποθετήσει σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου μεγάλους κάδους ανακύκλωσης σε σημεία ενδιαφέροντος όπως Σχολεία κλπ.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κο Θερμό Χρήστο

ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι δραστηριοποιείται στο Δήμο μας Οικολογική Κίνηση Πολιτών η οποία έλαβε έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης στην διαδικασία κομποστοποίησης απορριμμάτων 60 ατόμων σε όλο το νομό και θα συμβάλει κ αυτή στον τομέα Καθαριότητος κ Περιβάλλοντος του Δήμου μας .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Λέκκα ο οποίος είπε :

Εχουμε αποτύχει σαν Δήμος στον τομέα της ανακύκλωσης παρότι έχουμε στα όρια μας το Κέντρο Ανακύκλωσης και δεν το εκμεταλλευόμαστε με ευθύνη όλων μας κ του Δήμου κ των Δημοτών.

Επιβάλετε συνεχή αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω των λογαριασμών Ύδρευσης για την ανακύκλωση .

Η εικόνα του Δήμου το τελευταίο διάστημα είναι κακή και ειδικά στην Δημοτική Ενότητα Βόχας .Τέλος τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια αναλαμβάνοντας ο καθένας της ευθύνες του στο πρόβλημα των απορριμμάτων .

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι η κακή εικόνα είναι αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού από την αναστολή προσλήψεων λόγω των συνεχών εκλογών ,όμως άμεσα με την άρση της αναστολής που δόθηκε πριν λίγες μέρες θα δοθεί εντός των ημερών λύση στο πρόβλημα .

Η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε δωρεάν 4 οχήματα 2 απορριμματοφόρα -1 σκούπα οδών-1 πλυντήριο κάδων ,

από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ύστερα από πολύμηνες ενέργειες κ θα ενισχύσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα ουσιαστικά τον τομέα της καθαριότητας .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ραχανιώτη ο οποίος είπε από το 2000 συζητούμε το θέμα της διαχείρισης χωρίς αποτέλεσμα. Είμαστε στον τομέα αυτό τριτοκοσμική χώρα .

Υπάρχει ευθύνη για την ποιότητα ανακύκλωσης κ πρότεινε την τοποθέτηση 2-3 κάδων σε κάθε οικία για ανακυκλώσιμα και οργανικά υλικά .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Μπούρα

Ο οποίος είπε ότι δε μπορεί να δοθεί λύση για το θέμα αυτό σε τοπικό επίπεδο ,κ θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση των δημοτών γ ια την τόνωση της ανακύκλωσης.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Παπαγεωργίου

ο οποίος είπε να προβεί ο Δήμος σε δυναμικές ενέργειες ώστε το Κράτος να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων . Πρέπει να αναλάβει Κρατικός Φορέας τη διαχείριση των απορριμμάτων .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Περαχωρίτη

Ο οποίος έδωσε έμφαση ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι προσοδοφόρα και θα πρέπει ο Δήμος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση .Είπε ότι ισχύουν οι τοποθετήσεις του σε προηγούμενα Συμβούλια επί του θέματος .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κο Λουβιτάκη

Ο οποίος πρότεινε να συσταθεί Δημοτική Εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων η οποία θα τα διαχειρίζεται σε 4 στάδια συλλογή ανακύκλωση κομποστοποίηση κλπ ώστε να υπάρξει για το Δήμο παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ,λιπάσματος κλπ εκμεταλλεύσιμων προϊόντων .Επίσης πρότεινε την σύσταση ομάδας έργου για καταγραφή προβλημάτων και προτάσεων για το θέμα .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Ο οποίος είπε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε από το Δήμο το τελευταίο δίμηνο στην Ευαγγελίστρια είχε θεαματικά αποτελέσματα καθότι τα ανακυκλώσιμα αυξήθηκαν κατά 50 % και το χωριό είναι καθαρό μετά την απομάκρυνση των μεγάλων κάδων και την τοποθέτηση ενός κάδου για ανακύκλωση κ ενός κάδου οργανικών σε κάθε οικία .

Ζευγολατιό 06-06-2012

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Πρεδάρης Κανελλόπουλος Ευθύμιος Σιάτος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΄΄ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ΄΄ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact